آرشیف

2015-10-3

مولوی سید محمد حکیمی غوری

چـهــــرۀ فـرخـنـدۀ زن

هوالباقی

این اماء الله به وصف [1]توفزود
"عاشِرو
[2]"خشم ازسیمای تو خمود

هستی ملک خـــــــداوندی زتو
رمز ازاســـرار عـــــالم را گشود
===========

دامنت مدرســــــۀ عـــلم وهنر
ازقمر سیمای تو فرخنده تر

دروجودت صدهزاران حکمت است
برجبینت[3] هم صلاح وهم خطر
==========

آب چشم تو حیات ملت است
برکلامت مژده های شفقت است

بیرقِ حیا به بازویت بلنـــــد
زیرپای تو جحیـــــم وجنت است
=========

ای تو برعهد ووفایت بینظیر  
همت والای تو بــــــرتر زشیر

عمرخود را بادو حرف[4] بخشیدۀ
بینظیر،ای بینظیر، ای بینظیر!
========
 
کشتی ی دریای غرقابانِ تو
منبع تولید هـــــر انسانِ  تو

برمریض لاعلاجِ بی طبیب
هم طبیب ودارو ودرمانِ تو
==========

دردل پاک تو  اســــــــرار دیگر
لالـــۀ دستی به گــــلزار بشر

برگ تو زینتِ این ملک خداست
جمیل وخسیس ومذموم وانر
==========

خانۀ آبـــــــاد را ویران[5] کنی
کلبۀ ویرانه را ســــــــامان
[6] کنی

فاقه گردد صاحب ثروت زتو
صاحب هرخان را بی خان[7] کنی
==========

خانه بی تو گور بی ایمان بود
باتو این دیر کهن بستان بود

داغدار لالۀ خونین جــــــــگر
درحضورت سوسن خندان بود
===========

گلی هم گلشنی هم گلســــتانی!
عفیفی عطوف وبس مهربانی!

به جمله موجودات صحن هستی
تو ای زن! موجود هر داستانی
===========

به بحر مشکلات عجیب شکیبی
مطیع وسرکش وخوب و ادیبی

به دام وحیلۀ تزویری ناکس
صادق وساده لوح وخوشغریبی
============

زورمندان ودلیران ناتوان
جزتودیگر، کی تــــواند این چنـــــان

زیرتاثیرتوآید هرچه هست
این چه شوکت است؟زتو ای رازدان
================

صحبت طولانی را کوتاه کنی
جاهلی بی مغـــز را دانا کنی

یک نفَس برچهرۀ شوهر دمی
والد ومولـــــــود[8] را جدا کنی
=================

اسپ ها تازی به میدان قلوب
نردها بازی به زندان ذنوب

یک تبسم عارفان شیطان[9] کنی
یک رداءِ عفتت ابلیس کروب
=================

تا ترا صانع، درین گیتی نهاد
ریخت اندرکالبدت خیر وفساد

احسن التقویم[10] زتو آید پدید
ناخن تو عقد دنیا را گشـــــاد
===============

برقعت، امنِ جهانـــــــــیان بود
رهنه گیت ملک ورا ویران بود

ای عدم پهلوی چپ گو چیستی؟
ازتو ناقص عاقلان حیران بود
================

توجهان هستی را دایم زریر
تواساس ملت وفانوس ضمیر

"حکیمی" یابد تورا درهرزمان
بُردبار ومظلوم ومنت پذیر!

11 میزان 1394

 


[1]  درحدیث شریف است که بندگان وخادمان دین الله را نزنید!

[2] درآیت شریف همین مژده آمده امر خداوند برسلوک ورفتار خوب، مردان مرزنان را

[3]  اگرزن درحجاب وگفتارش خوب باشد صلاح است واگر نباشد  خطر درفساد خانواده وجامعه است

[4] ایجاب وقبول

[5]  درصورت وفات آن خانه ویران میگردد

[6]  دربارۀ زنی که ازخانه اش مراقبت میکند

[7]  دربارۀ زنی که دارایی شوهر را بیهوده مکند ومراقبت ندارد

[8]  دربارۀ زنانیکه سازگاری ندارند وفاصله دربین خانواده میآورند

[9]  دربارۀ زنی که درحجاب وعفت خود متوجه نباشد دریک کرشمهۀ خود صوفی خانقاه را بیراه میکند

[10]  درسوره "والتین" همین جمله دروصف خلقت انسان آمده است که خداوند انسان را دربهترین شیوۀ آفریده است