آرشیف

2014-12-30

فتح القدیر غفوری

چـهــــارمین بزرگداشت از شهادت شهید ریس گل احمد “غفوری”

شهید ریس گل احمد "غفوری"

شهید ریس گل احمد "غفوری"

بسم الله الرحمن الرحیم 

شهید ریس گل احمد "غفوری" فرزند حاجی عبدالغفور مشهور به دولتیاری دریک خانواده مسلمان ودین دوست دیده به جهان هستی گشود.پدرش حاجی عبدالغفور نیز یکی از متنفذین ودرفش داران صدر اول قوم ده مرده انجام رسالت مینمود که بعد از شهادت حاجی عبدالغفور خان پسرانش هریک شهید غلام ربانی "غفوری" وعبدالرووف "غفوری" در طول جهاد ومقاومت مردم افغانستان شجاعانه همدوش وهمگام همسنگران شان به دفاع ازاسلام و ننگ وناموس این وطن به صفوف مجاهیدین دلیر پیوستند .
یکی ازین برادران که مخلصانه،صادقانه،وفداهانه این مسولیت ورسالت اسلامی را همگام وهمدوش هم قطارانش به صفوف مجاهیدین به میدان نبرد دست وپنجه نرم میکرد شهید ریس گل احمد "غفوری" بود، که منحیث یک فرمانده اعلی وشکست ناپذیر این دین ملی واسلامی را به عهده داشته به پیش میبرد.
شهید ریس گل احمد "غفوری" شخص شجاع ، دلیر،مُدبر، حلیم ،صبور ودین دوست بود؛ علاوه برین دارای چندین اوصاف نیک وپسندیده بود یکی ازجمع صفات وویژه گیهای خوبش که به همگان هویدا واعیان است تعلیم وتعلم پرور بود.
دیگر از ویژه گیهای پسندیده اش همانا دست باز به کارهای عام المنفعه داشت که دست خیرش هرمکتب را آباد ، هرمسجد را اعمار وهرشاگرد را استاد می ساخت ، خود شهید غفوری قلبآ با آن غریزه فطری که داشت نسبت به منافع شخصی بر منافع عامه بیشتر حریص بود وعلاقه مند بود که یک گام مثبت به یک کار خیر برداشته شود.
سخن خوش طنین شهید غفوری که گفته بود{( هیچ افتخار برایم مهمتراز خدمت بمردم وجامعه نیست)}
همین خصوصیات وی باعث شده وتوانسته بود بااین همه استعداد ، توانائی ،راستکاری ،خُلوص وایمان داری وبالآخره با همه خادمیتش مشتاقانه به قلب مردم وملت خود چنگ بزند وهمه افراد واشخاص جامعه وی را به دیده مثبت وپویا میدیدند وبهش گرویده بودند.
ودیگر از ابتکار، خلاقیت وهوشمندی شهید غفوری مستلرم دقت بیشترترغیب وتشویق جوانان وفرصت دادن به نسل جوان بود ؛ وحتی حریص وتمایل داشتن به جوانان بخاطر تآمین صلح وثبات ،حُریت وآزادی کشور رفع مشکلات مردم وجامعه ونفع رساندن به دیگران بود .
جویا شوید به سخن شهید غفوری که چنین تبیین کرده است {( باید به جوانان اعتماد کنیم وبه آنها فرصت بدهیم تابا ابتکارات جدید برای رفع مشکلات جامعه گام مثبت وعملی بردارند)}
ودیگر از سوژه وابژه های ذهن مبتکرانه اش توجه خاص الخاص وحامی رسانه ،مطبوعات وآگاهی اذهان عامه در راستای ساختن ونحوه بهبود وضعیت فرهنگی واقتصادی بود ؛ تا مردم وجامعه ازین وضعیت قحطی ووارونه اقتصادی وفرهنگی در اقصی بمانند و سعی بیدریغ داشت که روزنه امید را بخاطر رفع این معضلات ومشکلات بمردم وجامعه پیدا ودریافت نماید؛ وحتی از بودجه شخصی اش کمک ومساعدت نقدی به رسانه ومطبوعات را بخاطر ترویج فرهنگ رسانه یی ومطبوعاتی انجام میداد.
وبا لحن مسالمت آمیزش چنین ادعا میکرد {( ما وقتی بطرف سعادت وخوشبختی میرویم که باهم دیگر پذیری برای رفع مشکلات جامعه قدم برداریم )}
وجدوجهد میکرد تا جامعه دریک رشد چشم گیر پا به عرصه صلح ومصالحه آشتی ،امنیت ،رفاه وصمیمیت بگزارد ، اگر در لابه لاء سخنان شهید غفوری تحقق نمائید واژه ویا کلمه همدیگر را دریافت نموده وچندین بار ودر هر سخنش تذکررفته چون همیش باافکارعمومی مردم وجامعه بود وهمیشه از هماهنگی ،اتفاق ووحدت صحبت میکرد وواژه همدیگر ورد زبانش شده بود، ومیگفت انشاالله همه باهم این کار وآن کار را انجام میدهیم.
وخلاصه هرقدر از ستاره درخشان که شعاع ثاقبش تا جهان هستی است نام نیکش میماند وابر مرد که تمام ملت رنج دیده غور گرویده اخلاق ،کارها وفعالیت های عام المنفعه اش شده بودند توصیف نمائیم کم است چون ارزش صفت کردن را داشت ،یک تکیه کلام داشت که مره همیش بیاد مجالس که هیچگاه خنده از لبانش بدور نبوده وهمیشه شانه اش را یک حرکت خوش سما ئی انجام میداد می اندازد وفراموشم نمی شود این بود " ای گُلک کاکاش! "
امروز همه از یک طرف حزین واندوهگین هستند که چون جایش میان ما وهمگان خالیست واز سوی دیگر خرسند هستیم که چون جام شهادت را نوشیده واز مقام والای شهادت بلند تر هیچ افتخار وامتیاز نیست ، وهمه بیاد وخاطراتش نشسته دست بدعا ونیایش بلند میکنند واز خداوند متعال برای شهید غفوری بهشت برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل را تمنا داریم.

روحش شاد ویاد وخاطراتش گرامی باد! 

فتح القدیر غفوری 
10 حمل 1392