آرشیف

2015-3-15

rmobin

چـهـــار ماستر از یک شهر در یک دهـــر !

به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید
"بوستان سعدی"
 

چـهـــار ماستر از یک شهر در یک دهـــر !

من، فراغت استادان گرامی هریک:
استاد غلام نبی ساقی
استاد عبدالغنی جامع
استاد عبدالستار سروش
و استاد غلام ربانی دهزاد، را از دانشگاه افغان امریکن به درجه کارشناس ارشد (ماستری) مبارکباد گفته و برایشان آینده ی درخشان و آکنده از دستآورد را از بارگاه خداوند یگانه تمنا دارم. غور از جمله ولایاتیست که در اوضاع فعلی با سپری شدن فرصت به کدرهای تحصیلی و قشر تحصیل کرده ی آن افزوده میشود.
همه شخصیت های موثر و مهم در آینده ی غور هستند. به تعبیر من آینده ی تحصیل و تعلیم در غور روبه مسلکی شدن و حرفوی شدن خواهد بود و جا دارد که ریاست محترم معارف و به خصوص ریاست تربیه معلم غور از فراغت ایشان تجلیل به عمل آورده و به موجودیت ایشان به ریاست تربیه معلم و دانشگاه تعلیم و تربیه غور از هیچ نوع سعی و تلاشی دریغ نورزند.
التجا دارم که کادرهای تحصیلی و به خصوص قشر تحصیل یافته و تعلیم کرده در پی این باشند که شعبه ی از دانشگاه های خصوصی درین ولایت ایجاد و تا باشد که با مصرف کم نتیجه ی عالی را به دست آوریم. اگر مردم و قشر تحصیلکرده ی غور به فکر خود نشوند، دیگر دولت به فکر این ملت نخواهد بود، به قول اقبال لاهوری:

خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سر و کاری ندارم
که دهقان برای دیگران کشت