آرشیف

2014-12-28

زحل عظیمی غوری

چـنـد چـنـــــد

 

 
چند چند
 
زندگي وجدل وجنگ وقهر
امتحان نايل آيد چند چند
چند چندي گر امتحان كردمت
بازاكين امتحان هم زندگي است چند
چند روزي گر زما دوري كرده اي
دوري تو روي چشم كين زندگي امتحان است و چند
چند باري گربه ما قهر بسته اي
صبر مارا امتحان است و چند
چند چيزي جز زگفتن ندارم برشما
كين نگاه محبت باشدو چند
 
 
دعاي عاشق
 
نامش جاويد بادو روان او
زندگي چي خوش به كام او
عشق هاي نرم و گرم آسا
از آن براي او
عشق ومحبت و سكون
هر دم ز هر جا به پاي او
تعليم و علم را فراگير شو
ز هر جفا بهر بقاي او
روح ز خويش بخشم             
ز آن لحظه كه ديدم بر نگاه او