آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

چــو پیر سالک عشقت به می احواله کند

چو پیر سالک عشقت به می احواله کند
نـبـوش مـنـتـظر رحـمـت خــدا مـیـبــاش

 
 

تظاهرات وسیع و گسترده به اشتراک بیش از 5000 تن اعم از زن و مرد، پیر و جوان، دختران جوان و جوان پسران هم کیسان، هم نظران (پیروان عطاء محمد «دهقان پور») راه اندازی گردیده بود درین بسیج قوی ژورنالیستان رسانه های گونه گون مرکز غور اعم از تلویزیون محلی، رادیو محلی رسانه های چاپی شرکت نموده بودند تظاهرات سه ساعت به طول کشید و بر من هم فلم ویدیوئی سه ساعته ای را پیش کشیدند.
حال من نمیدانم بعد از پیاده نمودن این نوار روی کاغذ این همه مطالب و تقاضا های خوب مردمان خوب که در تظاهرات شرکت نموده بودند من و این نوار را که هزینه مالی اندر کیسه ندارم کی ها، کدام رسانه ها سه ساعت وقت خویش را خاص به رضای خدا و خواسته های شریفانه هم کیسان عطاء محمد خان دهقان پور دولتیاری خواهند نمود: آری از نوار سه ساعته که رد شویم خواسته های مشروع ایشان عدم رعایت احکام قانون اساسی، عدم رعایت احکام قانون کمیسیون محترم انتخابات، عدم رعایت نامه حک شده به امضاء جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان اسلامی به امضاء آقای کرزی اخیرا از طرف پیر ما، پیر ضعیف و دلگیر ما که خداش به پناه خود در کنج خانقاه دور از هیاهوی نبرد های سیاسی به خانقاه شمع محفل پیروان شان قرار گیرند ما و پیروان عطاء محمد خان دهقان پور دولتیاری به جناب پیر صبغت الله مجددی این سلسله خانواده معظم و مکرم مجددی ها همواره در نزاع ها دست و عقیده پاک این ها آب بود که در آتش نفاق فرو ریخته شدی همه مردمان به احترام این خانواده معظم مشکلات و معظلات را از سر راه مخلوق خدا دور میساختند. عطاء محمد خان لیدر این بسیج بزرگ به این عقیده اند که نماینده منتخب ایشان را جناب پیر بزرگوار، پیر همه قبیله های ساکن در افغانستان خلاف آرزوی این جمیعت به پا خواسته از مجلس سینا دستش را گرفتند و بیرون راندند که این بیرون راندن را خلاف همه مقایر انسانی، اسلامی، شرعی، اخلاقی و قانونی اندر تظاهرات قلمداد فرمودند و از دولت به گونه ای حرمت های انسانی، اسلامی خواستند و به دولت محلی غور سه روز وقت دادند تا این معظله را رفع سازند هرگاه مطابق احکام قانون اساسی کشور، قانون محترم کمیسیون محترم مستقل انتخابات عمل نفرمایند عطاء محمد خان به کمک دوستانی که دارند راه های مواصلاتی را به رخ حکومت محلی از سه جهت هرات، مرکز غور* کابل، مرکز غور* غرچستان، مرکز غور بند خواهند نمود تا خواسته های قانونی ایشان به کرسی تکیه نکند (حضور معاون احمد خان نماینده منتخب این جمیعت به پا خواسته در مجلس سنا) مجلس بزرگ افغانستان!!!