آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

چــهـــل ابـــدال ولـی

جـلال و عـظـمــت غــور ا ســت  چـهـــل  ا بــد ا ل
مــرا  ا نـد ر  نـظـر طـور ا ســت چـهــل  ا بــد ا ل
 
تــصـــو ف   را  صــفــا  بـخــشــــد   جــمــا لــــش
تـو گو یـی  مـهــبـط  نـور ا ســت چـهـــل  ا بــد ا ل
 
بــرا ی  عــا شـــقــــــا ن  حــضــــر ت  د و ســــت
مــقــا م  و مـا ُمـن  ســور ا ســت چـهـــل  ا بــد ا ل
 
د بــســتـــا ن  تــــصـــو ف   را   ز تـــــد ر یــــــس
نـبــوغ و فـطــرت  و شــورا ســت چـهـــل  ا بــد ا ل
 
به  غـور سـتــا ن  و کـو هــسـا رش  چـو ا کـلـــیـــل
شـکـوه  وعـظـمـت  ســور ا ســت چـهـــل  ا بــد ا ل
 
به  پا   ا یـســتا ده  سـنـگـا ن1 و چـلــنـگ 2 ا ســت
جـلا ل  با یـن 3 و بــو ر4  ا ســت چـهـــل ا بــد ا ل
 
حــضــو ر  جـلـــوه ُ  حــق  گـــر  د هــــد   د ســـت
بهــشـت  و کوثـر و حـور ا ســـت  چـهـــل  ا بــد ا ل
 
نــمـــا د   مــعــــر فـــت   ا کلـــیــــل  عــــر فـــــا ن
شکـوه  و شـنسـب 5 غـور ا ســت  چـهـــل  ا بــد ا ل
 
ز تـا وهُ  سـوز6 و کا سـمـرغ 7 تا  به   پـنـج  شـا خ 8
هـمـه  حــب  و  هـمـه  شــور ا ســت چهــل ا بـد ا ل  
 
ز  گـرد بــیـــد9  و فــیــروز کــو ه 10 مـیـتـوا ن  د یـــد
تـرا   گــر هـمـتـی  مــور ا ســت  چـهـــل   ا بــد ا ل
 
بـــــر ا  یـــی   صـــیــــد   د لــهــــا  ی   مـحــبــا ن
نـگــر مـا نــنــد هُ   طــو ر 11 اســت  چـهــل ا بـدال
 
ا زیــن  خـطــه   د مـا د م   مـی   ر ســــد   فــیــض
نـشــا ن  رحــمــت  و نــو ر ا ســت  چـهــل ا بـد ا ل
 
جــهــــا ن  مــعــــرفـــت   بـا عـــشــق و ا خـــلا ص
پـد یــد  ا ز ر و ز ن   گـو ر ا ســت  چـهــل ا بـد ا ل
 
مــپـــنـــد ا ری   تـــو  د و ر  ا ز  خـو یـــش  هــرگـز
ا گـر چه  ا ز نـظـر د و ر  ا ســت  چـهـــل  ا بــد ا ل
 
ا را د ت    گــر  بــو د   ا ز  صــد ق   و ا خــلا ص
تــرا  چــون  کـو کــب  هــور ا ســت  چـهــل ا بـدا ل
 
بــرا ی   کــســب   فــیــض   و  ذ کـــر  و  یـا  هـــو
مـقــا م  و  مــاُ مــن   جــور ا ســت چـهــل  ا بـد ا ل
 
ز  فــضـــــل  بــیــکــــرا ن   حــضــرت   د و ســت
مـکـا ن  خـلـوت   و  فـور ا ســت  چـهــل  ا بـد ا ل
 
بـه   ا قــلـــیـــــــم   تــصـــــو ف   نــــو ر  بــا ر د
تـو گــو یـی جـلــو ه  هــور ا ســت چـهــل ا بـد ا ل
 
نــــــوا ی  نـعـــــرهُ   تـکــــبـــیـــر  و  یـا هـــــــــو
مـحـیــط  هـیــبـت  و زور ا ســت  چـهـــل ا بــد ا ل

 

استاد فضـل الحق فضل
چـغـچـران – دیار – فـیـروز کـوه – غـور حـمـل سال 1391هـجـری شـمـسی
 
این پا رچه به اسـتـقـبا ل سـروده زیبا و نازنین   شاعر خوش قریحه و شیوا بیان  غوری  جناب محترم حاجی صاحب عبد الشـکور دهـزاد  زیر عنوال غزار چهـل ابدال سـروده شده است . قابل یاد آوری هسـت که  هر چـنـد نام اصلـی کوه چهـل ابدال  کنونی همان چـهــل ابدالان ولـی قدیمی است که به تلفظ مردم مـحــل ((چـل ابدال ولی )) تلفظ می شود و فعلا به همین نام مشهور است نام کوه زیبای است در سـمـت شمال و لسـوالی تیـوره  که حدودا  3200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد و در بالای این کوه  خوش مـنـظـر و آب و هـوا چشـمـه سار های زیبا وچمن های سـبـز و چـرا گاه هـای  بسیار زیبا و طبعـی دارد و مـردم مـحـل را عـقیـده بر ا ین اســت  که  در گذشته های دور درین جا چـهـل ابدال ولـی ( یعنی دوستان خداوند پاک  افراد تا رک ا لدنیای که صرف برای رضای خدا دور از انظار مردم مصروف عبادت و ریاضت بودند  وغرض کسب سلوک معرفت و تصـو ف وطی طریق سلوک معرفت  همین محل را اختیار کرده  بوده اند  و بعـد از کسب مقام رفیـع شـهـا دت  در همـین جا دفن گردیده اند
هـمـچنان ساکنین قرب و جوار این محل  تا هنـوز بنابر اخلاصی که دارند برای کسب فـیض به عنوان تبرک و  تقدس بر این محل بسیار زیبا و طبعی که به حقیـقـت یک مـو هـبه ُ الهـی است به سیر و سیا حت و زیارت وعبادت میروند  واز دیدن مناظر بسیار زیبای طبعی آن  بازد ید مینماینـد و از زیبایی ها ی طبعـی و زیبایی ها ی معنوی آن لذت می برند.

  1.    کوه معروف سنگان در ولسوالی پسابند که حدودا 3200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد.

2- چولینک شا ه مردان که به طرف جنوب ولسوالی تیوره موقعیت دارد وحدودا 3000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد.
3 – بند باین که یکی از کوه های مشهور چغچران مرکز ولایت غور است وحدودا 3250متر از سطح بحر ارتفاع دارد  وبه نام سیاه کوه نیز در میان مردم شهرت دارد.
4 – بـنـد بور که به طرف جنوب ولسوالی دولینه موقعیت دارد ودر میان قراُ چـهـل گزی و گرد هلـنـگ موقعیت دارد.
5-  منسوب به آل شنسـب که یکی از  مشهور ترین تبار سلاطین غوری است.
6 – تاوه ُ سوز یا تابهُ سـبـز همان کوه مشهوری است میان  ولسوالی تولک و قرا ُ کاه درو وتهـاب و  جواجه موقعیت دارد که بلند ترین قلهُ آنرا طبق سر میگویند وارتفاع این کوه نیز از سطح بحر حدود 3100 متر میباشد.7
 -کوه کاسـمـر غ  که در میان قراُ کمنـج و شهرک موقعیت داشته و حدودا 3000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد ومردم وجه تسمیهُ آنرا کاسهُ مرغ میگویند که تا حدی مصداق ادعای مردم نیز هست زیرا  در قلهُ بلند کوه حوض های کوچک و قسما  متوسطی موجود است که از آب برف در اکثر اوقات سال آب موجود است که پرنده گا ن استفاده مینمایند .
8- پنج شاخ : همان کوه مشهور تیوره است که به طرف جنوب تیوه و روبروی کوه چهل ابدال موقعیت دارد و دارای پنج قله میباشد ومنظرهُ زیبای آن توجه هر بیننده را از دور به خود جلب مینماید.
9 – گرد بید همان قلهُ بلـندی است که  مشهور به چگهُ گرد بید است  ودر میان قراُ شهـیـدان و گودرپـهـن  ولسوالی دولینه مو قعیت دارد واز سطح بحر 2700 متر ارتفاع دارد.وجه تسمیهُ گرد بید نیز همان موجودیت یک تپه از بید های نوع خاصی هست که بسیار کم پیدا بوده ومشابهت به مجنون بید دارند ودر کنار همین کوه چشمه سارهای زیبای همانند چشمه سارهای کوه چهل ابدال موجود است ومکـتب شهـیدان نیز از طرف بهار در زیر سایهُ همین بید های طبعی وخود رو که اصلا کسی آنها را غرس نکرده است و به عقیده مردم میگویند این بید ها را سه نفر ابدال که مصروف عبادت درین محل بوده اند  صدها سال قبل غرس کرده اند اما دقیق معلوم نیست که ازعمر این بید ها چند سال میگذرد واین بید ها به حدی قوی وبزرگ هستند که در زیر سایه هر بید آن به راحتی صد نفر میتواند درس بخواند و استراحت نمایند و کوه چهـل ابدال ولی  ازین محل خوب تماشا کرده میشود وگویا که ارتباط معنوی میان این دو کوه موجود بوده است.
10- فیروز کوه نام  قـدیمی مرکز حکمروایان دولت مقتدر غوریان بوده است.
11-  همان کوه مشهور طور ویا کوه سـینا که حـضـرت موسی کلیم الله علیه السلام از موقعیت همان کوه با خداوند متعال سخن میگفت است .