آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

چــــــــــه ميشد ؟

وگرماملت يكپارچه واحدميبوديم، چه ميشد
پيرونظم وقانون و قواعد ميبوديم، چه ميشد

بهرمنفعت خودنميكرديم اين قدرجوروبيداد
به حق خود،متقى وزاهدميبوديم،چه ميشد

هركه بهرعمران وطن صدق وصفا ميداشت
رونق ورشدوتعالى شاهدميبوديم،چه ميشد

نه تزويروريا ميداشتيم ،نه اينقدرمكروحيله
بدرگه خدازصدق دل عابدميبوديم،چه ميشد

هموطن بياازبهرخداديگرمتحدومتفق شويم
زنگ كينه ازدل بزداييم،به هم مشفق شويم

سالهاست كه درين ملك كينه وعداوت است
حاصلش ويرانى ودربدرى و شقاوت است

پاى دشمن مكاررسيده به هركنج وكنارخاك
برين حالت زارنه هيچ كجاخواب راحت است

قتل وكشتاروانتحارهرروزگيردخواب آرام ما
دربيم وهراس زيستن به خدا قيامت است

راكت پراگنى دشمن هرروز درسرزمين ما
تاكى نظاره به اوضاع، نه شجاعت است

هموطن بياازبهرخداديگرمتحدومتفق شويم
زنگ كينه ازدل بزداييم،به هم مشفق شويم

سياست ودولت مانابكارپُرازشرو فسادشده
زين حالت ناهنجارنه هم ملك ووطن آبادشده

زقاضى ووكيل و رئيس همه اندغرق فساد
سالهاست كه درين خاك جورو بيدادشده

آنان كه هستند مدعى ناجى اين مرزوبوم
بنگنرندبه چشم كه چه گونه ملك آزاد شده

هرروزدادوفغان هموطن بلندبرآسمان وعرش
نه گوش شنواونه رسيده گى عدل ودادشده

هموطن بياازبهرخداديگرمتحدو متفق شويم
زنگ كينه ازدل بزداييم به هم مشفق شويم

 

دبير٢٠١٤ هالند