آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

چــــــــــــــــرا نميشود؟

گرمُلك ديگران شده آباد،ازماچرانميشود
زيست دارنددرعدل وداد،ازماچرانميشود

فكنده اندحلقه ى اسارت وبنده گى بدور
رهاازدست ظالم وشياد، ازماچرانميشود

دولتمدارپاك وباسواددرتلاش رفاه ملت اند
دورزحاكم وقاضى بيسواد،ازماچرانميشود

زيست با همى درآرامش وامن وآسايش
برحذرزهرگونه شروفساد،ازماچرانميشود

نه تيكه داردين ،نه سياست باز،حقه باز
داراى طرح وپلان واتحاد،ازماچرانميشود

شهروندودوراز تبعيض ،متساوى الحقوق
دورازتفاوت قوم وهم نژاد،ازماچرانميشود

دولت دلسوزملت وملت حامى دولت است
فكروشعورى چنين ايجاد،ازماچرانميشود

زنده گى درفضاى صلح،دوستى وبرادرى
دورازكشتاروقتل وانتحار،ازماچرانميشود

رشوه واختلاس ،سوءاستفاده ها ازمقام
رفته ازميان زآباءواجداد،ازماچرانميشود

دبير، نميشود،نميشودوتاكى وچندنميشود
گرمُلك ديگران شده آباد، ازماچرانميشود؟

 

دبيرهرات باستان ١٣٩٣