آرشیف

2014-12-27

نظرمحمد ثاقب

چــــــــــــرا قرآن سوزی؟

  
 شاید دشمنان اسلام از کاراهانت به این آیین مقدس لذت می برند وبه اساس پندارهای باطل آنان، سوزاندان قرآن یک شکست بزرگ برای مسلمانان است. در حالی که اگر آنان یک نسخه از قرآن را از لحاظ   تصویرو ساختار سوزانده اند، ولی مفهوم ومحتوای قرآن چنان درمفکوره ها و اندیشه های مسلمانان عجین شده است که به جزاز ذات خداوند(ج) ،هیچ نیروی قادر نخواهد بود که آنرا تجزیه سازد. وآنان فکرمیکنند که ما با سوختاند قرآن مؤفق به نابودی قرآن میشویم. حالانکه خداوند می فرماید :«إِنَّا َنحنُ َنزَّلنَا الِّذکرَ َوإِنَّالَهُ لَحَافِظُونَ». قرآن واضح میسازد که حافظ ونگهبان قرآن صاحب قرآن است.
 در اینجا مسلمانان فقط به آزمون بزرگی الهی قرار گرفته اند که آیا تا چه حد مسؤلیتی خودرا درقبال این  دساتیردینی شان ادا می سازند وگرنه حافظ قرآن خداوند است.
درجواب به این پرسش که: چراقرآن سوزی؟ صدها پاسخ وجود دارد. که در طول تاریخ بشریت، در پهلوی پیام حق وعدالت، کفروالحاد هم موازی با زمان برای تحت الشعاع قرار دادن حق،تلاش کرده اند. اما خوشبختانه که همواره مغلوب بوده اند.  تاریخ دراین زمینه گواه صادقی است که در کنار دعوت ومأموریت انبیاء «ع» همیشه توطئه های باطل پرستانی که بخاطر بقای شان درکفروالحاد  نمی خواستند تا فرامین پروردگار، جهان شمول وگسترده شود ، جریان داشت.
  واکنون هم بقایای نا میمون آنان به منظور نشان  دادن عناد وکینه های پوسیدۀ دیرینۀ شان همواره دست به توطئه گریهای بی محتوای می زنند که ازانصاف وعدالت به دور است؛ در طی سال جاری این دومین باری است که این کتاب مقدس از سوی شیطان صفتان بدبخت مورد اهانت وتحقیر قرار میگیرد . یکی از مواردی توهین به آیین مقدس اسلام  که در آغاز این سال، ازسوی دشمنان اسلام تبارز کرد، سوزاندن بی رحمانه قرآن کریم بود که توسط یک شیطان بزرگ بنام(تیری جونز کشش امریکایی) در ایالت کلیفورنیای امریکا صورت گرفت که متأسفانه درین مسئله جامعه جهانی،سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر وغیره نهادهای که درزمینه صلح وامنیت کارمیکنند، سکوت اختیارکردند که سکوت غیرمنتظرۀ شان در برابر این کشش به معنای دادن  ویزای ورود در حریم مقدس اسلام وآنهم به قصد تجاوزبود، که در حقیقت سیمای خصمانۀ «تیری جونز» با چنین عمل کرد زشت، قلب وروح بیش از یک میلیارد مسلمان را در همۀ اطراف واکناف کرۀ زمین، جریحه دار ساخت. واین چهرۀ خشن تا مدتها خبرسازمطبوعات در تمام جهان شد.
  باید گفت که کارکرد خصمانۀ تیری جونز نه اولین گام حقارت به اسلام بود ونه آخرین؛ در گذشته هم موارد مشابهی صورت گرفت، در آینده هم شاهد چنین موراد خواهیم بود چنانچه در جریان این هفته نیز شاهد سوختاندن نسخۀ از قرآن کریم هستیم که این مورد در خانۀ خود ما از سوی مهمانان ناخوانده ونمک حرامی بنام مستعار نیروهای حافظ صلح در افغانستان صورت گرفته است؛ به عقیده من نهادن نام حافظ صلح بالای چنین گروهی به معنی یک «اسم بدون مسمی» است.  
   اما در این میان خواست امت اسلامی چیست؟ مسلمانان انتظار دارند که باید مرتکبین این جنایت، از سوی کشوری میزبان مورد باز پرس قرار گیرند که با تأسف فراوان دولت مردان ما هم به بهانه های گوناگون مهر سکوت را برلب نهاده اند؛ چرا که اگر صدای اعتراض خود را بلند کنند، قدرت سیاسی شان زیر سؤال قرارخواهد گرفت؛ بناءً بخاطرجلوگیری از تجاوز به «قدرت سیاسی» خود، تجاوز در «عقیده میلیونها مسلمان »، را می پذیرند.
 
نظرمحمد ثاقب
حوت 1390 هـ. خ