آرشیف

2015-1-25

جلال الدین ملکیار

چـــــــــرا انتخاب داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

 
گل واژه گان مقاومت وصلابت دربرابرظلم ،استبداد،اختناق وجهل،مبارک ترین واژ گان هستندکه بشر آزاد وآزاده راتوان پروازعطا فرموده تخم امید وپیروزی ورهایی را درقلبش باورمندساخته ویأس وناامیدی را ازوی بازستانده است . مجاهدت ، مقاومت ورشادت رابطه ای ناگسستنی باعزت وشرافت دارد ، همان سان که کهالت وکسالت علت محتوم ذلت وخواری می باشد . ازهمین رو است که اسلام دیرنشینی وبی تفاوتی را نمی پسندد مبارزه به خصوص دربرابرطغیان، ظالم وفاجر رابزرگترین وجیبه انسان مؤمن میداند . ازاین رومقاومت واستاده گی دربرابر بیدادوظلم نه تنها حق انسانی است بلکه اندیشه دینی نیزپذیرش ظلم را جرم تلقی میکند وچنین تن دردادن های را جزدروقت ضرورت نمیتواند به پذیرد . هرچند پس ازسالیان ممتدومتوالی جنگ ،خون ریزی وخانه خرابی دیگرقدرت مقاومت ملت ما بسی فروکشی کرده بود وتوان شان به تحلیل رفته بود ،زیرا فشارهای پشت سری هم مهاجرت ، وکوچ ودرطبع آن پایین آمدن غیرقابل تصور توان اقتصادی افراد وخانواده ها واخیرأ هم خوشکیدن اشک آسمان دراین کشورماتم زده ، تصور یک حرکت جدید ومقاومت نو را دربرابرکسانیکه بازورونیرنگ میخواستند برسرنوشت ملت حکم برانند وآنان را به هیج انگارند هم مشکل مینمود ، اما باهمه این موارد بازهم مقاومت های باستوه مختلف را درسطح کشورشاهد بودیم ودیدیم بااینکه ازهمه سوسنگ تمام گذاشته شد تانه تنها حیثیت جهاد ومجاهد را ازبین ببرندکه چارچوبه وجود آن نیزنابودسازند ،لیکن بالطف الهی مقاومت ها تداوم پیداکرد وشعله آن درهمه ساحات کشوردرحد که شرایط اجازه میداد خاموش نگردید . درین میان مقاومت مردم ولایت غورکه به رهبری مردقهرمان داکتر محمدابراهیم ملکزاده صورت گرفت ازهمه بالا وبالاتربود بخاطر اینکه ماشاهدسقوط بزرگترین شهرهای افغانستان بودیم که ازلحاظ سلاح وامکانات تابه دندان مسلح بودند ولی درمقابل دشمن تاب مقاومت خویش را ازدست دادن شهرودیارخویش را ترک نموده مهاجرت وغربت را انتخاب نمودند اما این شخصیت بزرگ ورهبرنستوه باامکانات بسیار کم خویش هم ازلحاظ افرادجنگی وهم ازلحاظ اسلحه نظامی تاآخرین سالهای رژیم سیاه طالب مقاومت نموده وهیچ گاه سری تسلیم را درمقابل اجانب خارجی ونوکران داخلی ایشان خم ننمود که تمام کوه های سربه فلک کشیده غور باستان بااین قضیه شهادت میدهد وازرشادت ومردانه گی ومقاومت خستگی ناپذیری این رهبرنستوه ومجاهد کبیر حکایت میکند . اما سوال اینجاست که این همه رازمؤفقیت درکجابود که باعث این دست آوردها وافتخارات بزرگ شد . واقعأ زمانیکه انسان به تاریخ بشری مراجعه کند وازناحیه تاریخی مردان بزرگ را بررسی نماید برایش روشن خواهد شد که شخصیت های تاریخی برای مؤفقیت ودست آوردهای خویش یک سلسله ویژه گی های دارند که آنهارا به عنوان الگودرتاریخ معرفی میکند ، بنا بر همین اساس به نظرمن چهار ویژه گی باعث شد که داکترمحمد ابراهیم ملکزاده این افتخارات تاریخی وانسانی را بدست آورد.
1- مسلمان بودن واسلامیت کامل این شخصیت بزرگ ورهبرنستوه :
عده ای کثیرافراد جامعه را عاشق ایشان نموده است زیرا مسلمان بادیدن مسلمان صادق ومتعهد چشم ودلش روشن می شود وبه یاد زنده گی دیگری می افتد که آثار وعلایم آن در زنده گی مبارک اصحاب رسول گرامی اسلام به خوبی دیده میشود که همان محبت وصمیمیت وبرادری قلبی فقط بخاطرخداورسول آن میباشد وبس . گرچه بعضی افراد شیطان صفت وحرام زاده دیده میشود که درقبال این مردتاریخ که کوه های سربه فلک کشیده غور به آن شهادت میدهد که واقعأ این مرد بزرگ واحمد شاه ثانی تاچه اندازه درمقابل روس ها وسیا لنگ های پاکستانی ومزدوران داخلی ایشان  ازخودمردانه گی ورشادت نشان داده وهمیشه شعارش مانند مسعودبزرگ مرگ یاپیروزی درمقابل اجانب خارجی میباشد ردوبدل میکنند که گویا داکترمحمدابراهیم ملکزاده فرد قدرت طلب وخودپرست میباشد که غیرازخود وقدرت خویش دیگرکسی را به هیچ طریق ممکن روا دارنمی باشد . اما آنچه که برای خودم بحیث یک مسلمان ثابت شده است تمام حرف های که درقبال این شخصیت خداپرست ومجاهد شنیده بودم کاملأ کاذب وغرض آلودبوده است که این سخنان زیادتر اززبان کمونیست های لاییک زمزمه میشود ولی اگرآدم بحیث یک مسلمان به بیوگرافی این شخصیت توجه کند تمام این سخنان را بی اساس وعقده ای تلقی میکند .
2- صداقت این شخصیت انسان را مجذوب ایشان میگرداند:
زیرا بنده گان صادق را خدا دوست دارد ویقینأ کسانی را که خداوند دوست داشته باشد محبت ودوستی آن را درقلب دیگران نیزجاگزین میسازد.
3- تعهد ومردانه گی درمقابل دیگران :
اگرانسان متوجه احکام خداوندی شود مقام عدم تعهد شکنی ووفابه عهد یکی ازویژه گی های مردان بزرگ خدا چون ابراهیم خلیل ومحمد امین ودیگر شخصیت های تاریخ بشریت بوده است .
4- جهاد ومقاومت درمقابل دشمن دین وملت :
واقعأ اگرانسان اندکی درجاده عدالت وانسانیت گذرنموده باشد ویک بررسی اجمالی وبیطرف ودور ازتعصب ازجهاد این مردتاریخ داشته باشد برایش واضح وروشن خواهد شد که تمام عمرخویش را وقف آزادی وسعادت ملت خویش نموده ولحظه ای هم ازاین امرخدایی وتاریخی غفلت ننموده است این چهارعوامل باعث مؤفقیت وسربلندی ایشان درطول تاریخ زندگی  شده وخواهدشد زیراهرانسان مسلمان که بااین چهارویژه گی همراباشد شکست ناپذیراست  ومن هم بحیث یک جوان مسلمان بخاطراین چهاراصل اسلامی وبشری ایشان را بحیث الگوورهبرخویش انتخاب نمودم تاباشد که درآینده ها خط ومش این مردبزرگ را بخاطرتامین عدالت وحاکمیت قانون وازبین بردن مفاسد اخلاقی واداری تعقیب نموده تاباعث خوشبختی وسعادت بشریت وانسانیت شوم .