آرشیف

2015-1-14

صلاح الدین عزیزی

چـــالـــــــش بــــــــزرگ در بـــــرابــــــــر والی غور

ولایت غور یکی از ولایات زراعتی کشور بوده که عاید مردم ازین ناحیه تامین میگردید. دهقانان مازاد تولید را به مارکیت عرضه ومایحیتاجی اولیه خویش را مرفوع میساختند بد بختانه خشکسالی های اخیر با پائین رفتن سطح آب چشمه ها و کاریز ها خشکیده باران های بهاری که در نمو و رشد للم مفید وار زنده میباشد بموقع نبارید وکه باعث صعودقیمت موادغذای شد وخانواده های بی بضایت و کم در آمد در زیر خط فقر قرار گرفتند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای جلوگیری از فاحعه انسانی در چوکات کمیته ملی مبارزه با حوادث کمک های اضطراری غذای را روی دست گرفته که با ارسال یکمقدار مواد جلو تلفات انسانی را بگیرد که در ولایت غور مقدار 12425 تن متریک منظوری دارد که 5000 تن متریک را از طریق دولت و7000 تن متریک از طریق دبلیو اف پی انتقال گرددوکمک های متذکره تا کنون به ولسوالی های لعل، چارسده و چغچران رسیده و بگفته مسئولین به ولسوالی های جنوب و غرب  ولایت خواهند رسید.

 

سوال اینجاست که آین کمک ها به مستحقین خواهند رسید یا نه ؟ در حالیکه استاد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان حین باز دید از غور در اجتماع مردم ضمن آنکه فساد اداری را در همه ابعاد نکوهش نمود توزیع مواد را به متسحقین اطمینان جامعه جهانی و ادامه کمک های بعدی خواند. سید محمد اقبال منیب والی غور مسوولین ذیربط را طبق دستور العمل متوجه ساخت درمورد رسانیدن این مواد به مستحقین تاکید جدی ورزید .

 

به اساس تجارب سالهای قبل بگفته عوام الناس آزموده را مورده آزمودن خطا آب به تیوها خود میررود  دسترخوان زورمندان پر از طعام فقر در بستر بخور و نمیر پنجه نرم خواهد کرد به دلیل اینکه چار کلاه های  معتاد از همین حالاپاچه ها را بخاطر فشار دادن گلون غریبان بالا کشیده با گفتن فلانی قوم و فلانی منطقه شب زنده داری میکنند. آگاهان امور توزیع مواد غذای را که همزمان با اولین ماه کاری آقای منیب والی جدید غور می باشد چالش و مشکل بزرگ در حکومتداری وی پنداشته میگویند. صاحب نظران به این عقیده اند که باید کمک قظع نظر از مسائل اربابی مستقیما به مستحقین توزیع گردد نه اینکه چهار تا چهار کلاه بنام رئیس ومسئول قوم همه را به گدام های شخصی منتقل وآهسته آهسته به بازار بفروش برسانند. این وجیبه همه مردم است تا در مورد توزیع عادلانه مسئولین ادارات دولتی را کمک واز مشکل فقراء بکاهند.

صلاح الدین عزیزی