آرشیف

2015-1-16

عبدالسمیع عشرت

چــالش های روزنامه نگاران بر آمده از انگاره هـای غالب:

 

امروزاگر چالش های که دامنگیرروز نامه نگاران است. مطالعه وجستجوکنیم,خصوصاً درافغانستان روز نامه نگاران درشرایط کنونی به چالش های زیادی روبه رو هستند, ومشکل های کثیری در سر راه آنان ایجاد گردیده است.امروزروزنامه نگاران ازهر طرف هشدار داده میشوند وحتی به مرگ تهدید می شوند.ومورد لت وکوب وشکنجه های گونا گونی قرار می گیرند.ونمیتوانند حقیقت را دربرابر قدرتمندان وحکام ظالم ازطریق رسانه های همگانی بطورعلنی برای مردم بازگونمایند. دوم اینکه عدم تأمین امنیت دریک کشورونبود یک نظام حاکم سرتاسری, وبا قضاوت سالم وشفاف وحاکم بودن نظام ها وفرهنگ های غیراسلامی واستعمار گرانه ودست داشتن بیگانه گان, وتجاوز گران دریک کشورباعث دچار شدن روزنامه نگاران شده ,وآنهارابه بحران وچالش های زیادی میکشاند.وهمچنان سال گذشته, مرگ بارترین سال برای روزنامه نگاران تلقی شده است. وفعلا خشونت ها علیه روزنامه نگاران نه (9) درصد افزایش یافته نسبت به سال گذشته.ابهام وتفسیر پذیری موارد ممنوعه درماده 45قانون رسانه هایکی ازموارد عمده است. که مایه نگرانی بسیاری ازروزنامه نگاران شده است ,.انتشار مطالب که مغایرت اصول اسلامی،اهانت وافترأشامل موارد ممنوعه است،نگرانی عمده این است که درشورای عالی رسانه ها افراد محافظه کار عضویت دارند, وعلیه آزادی رسانه ها سیاست گذاری می کنند.درحال حاضر حکومت در مسیری حرکت میکند, که سعی بر این دارد که سانسوری ایجاد کند،نگرانی شدید دراین زمینه وجود دارد.
1-شفافیت درقانون مطبوعات ورسانه ها وجود ندارد,حمایت های قانونی بسیار ضعیف است.
2-بسیار ازروزنامه نگاران به این نظراند که خود سانسوری درافغانستان ناشی ازچالش های واقعی است.
3-خود سانسوری دامنگیرفعالیت های روزمره روزنامه نگاران شده است.
4-خود سانسوری یکی از میراث های رژیم گذشته که به گونه " عادت"درمیان شماری ازروزنامه نگاران باقیمانده است.
5-افغانستان ,از جمله کشور های است که در منطقه باهیچ یکی ازهمسایگانش در رابطه به آزادی بیان وآزادی مطبوعات قابل مقایسه نیست ,اما بطور مشخص خطرکه آزادی بیان را درافغانستان تهدید می کند,مشکل امنیت است,سازمان گزارشگران بدون مرز,درسا ل2009م افغانستان درمیان 175کشورجهان ,درردیف 149قرارگرفته است.عبدالمجیدمبارز ریس اتحادیه ملی روز نامه نگاران افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی چنین گفت:دراین شکی نیست که آزادی بیان ودموکراسی هردو آسیب پذیراست.

عبدالسمیع عشرت غوری دانشجوی ژورنالیزم