آرشیف

2014-11-10

khatibi

چـرا انتـخـابـات ؟

تشکیل نظام از بدو ایجاد جوامع در سطوح مختلف مورد بحث بوده که همه افراد جامعه نیاز داشتند تا در محیط زنده گی نمایند که دارای قواعد،دساتر و طرزالعمل بوده باشد. بناء دولت ها به میان آمد که در چوکات قرار داد های اجتماعی جهت تنظیم امور جامعه دستورالعمل یا نظام نامه های ساختند و افراد را مکلف گردانیدند که در تطبیق آن همت گمارند که آن را رهبر، لیدر، سلطان، یاشاه خواندند .
با پیشرفت جوامع بشری با در نظر داشت انکشافات نظام ها به اشکال مختلف عرض اندام نمود که با تعریف خاص دولت نامیده شد.
دولت عبارت از مجموعه افراد و نهاد های است که قواعد را برای جامعه وضع و اجراء می کند و در تعریف کلاسیک دولت را چنین تعریف کرده اند : ( گروه از انسان هایکه در سرزمین مشخص زندگی نموده و از نظام حقوقی معین پیروی می کنند دولت نامیده می شود.)
"دولت ها باوصف آنکه از لحاظ وسعت، جمعیت، قلمرو، منابع طبعی، موقعیت جغرافیایی، نیرومندی اقتصادی و نظامی و غیره متفاوت اند با آن هم یک سلسله مشترکات دارند که به نام عناصر متشکله دولت یاد می شود . عبارت اند از قوه مقننه( پارلمان) قوه قضایئه( سیستم محاکم) و قوه اجرایئه یعنی حکومت می باشد . این قوا در بعضی از کشور ها از هم تفکیک بوده که به نام اصل تفکیک قوا یاد می شود اما در برخی از دولت ها اصل وحدت قوا را تاکید میدارند که نمونه بارز مردم سالاری آن را به تفکیک قوا می پندارند" 
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رویت قانون اساسی مصوب 14 جدی 1382 سیسم ریاستی را با سومین دور با راه اندازی انتخابات در سال 1393 تجربه می کند مردم ما دارند با آماده گی کامل به سوی انتخاب زعیم به پای صندوق های رای می روند، تا شخصیتی را برگزینند که در شرایط خاص امروزی مرحم به درد مردم بگذارد .
ماده 33 قانون اساسی به هر فرد افغان حق داده تا به پای صندوق های رای دهی رفته مطابق میل و خواست خود به کاندید مورد نظر رای دهد. رای دادن به معنی بیعت کردن است که در صدر اسلام نیز چنین بوده است . در عین حال رای دادن امانت است که باید به صاحب آن رساند که آیه 58 سوره نساء وضاحت دارد که فرمان روایان و کارگذاران امانت را حفظ و عدالت را مبنای خط و مش خود قرار دهند .
وقتی که افراد جامعه فردی را از میان خود انتخاب کردند به او بیعت نمودند به حیث زعیم یا رهبر، امور اداره کشور را به عهده گرفت طبق آیه 59 همین سوره مطابعت از فرامین و دستور اولی الامر بعد از اطاعت اوامر الهی و پیامبرش فرض می گردد. سرکشی و طغیان از اولی الامر گناه است که سبب بی نظمی و پاشیده گی در نظام می گردد .
هرگاه در شرایط امروزی اگر ما به توانیم طوری واقعی و اساسی در متن فرهنگ و عقاید دینی خود مسایل انتخابات ، آزادی بیان و حقوق بشر و امسال شان را هضم کنیم و مردم را معتقد به آن سازیم که این ها مسایل و موضوعات وارداتی نه بلکه مسایل اند که در رگ و ریشه، رسوم و عنعنات دینی و فرهنگی ما گره خورده در تضاد نبوده، آن وقت ادعا خواهیم نمود که در واقعیت امر گام مثبت به سوی مردم سالاری برداشته ایم. 
قابل یاد آوری است در سال 2013 تبلیغات و پیش بینی های متعدد تحلیل گران و سیاسیون در سطح ملی و بین المللی، آمد آمد 2014 را در افغانستان به یک هیولای تسخیر ناپذیر عنوان کردند که باعث تضعیف روحی عده ای گردید . اما مردم افغانستان که در برابر نارسائی های جبر تاریخ آب دیده شدند و از کوره آزمون زمان سرفراز و سربلند برآمدند هرگز تن به حقارت و زبونی نداده پرچم شهامت و حماسه آفرینی را بر قلل شامخ این خطه در اهتزاز داشته با عزم متین و استوار از وجب وجب خاک مادر وطن حراست نموده زمینه انتخابات شفاف و مطمئن را فراهم خواهند نمود تا مردم عزیز ما در مسیر جاده دیموکراسی گام های بلند پروازانه ای را بردارند که در تاریخ قهرمانی کشور یکبار دیگر حک شود . امروز که مصادف به میلاد با سعادت منجی بشریت، فخر موجودات حضرت محمد "ص" است ضمن تبریک و تهنیت این خجسته روز به عالم اسلام و به ملت نجیب افغانستان از مردم عزیز خود توقع می برم تا دیگر فریت افراد و اشخاص مغرض را نخورند ملت و کشور آزاده خود را دست خوش هرج و مرج قرار نداده با تن واحد با شعار همه ما افغانیم به سوی اعلای کلیمته الله و آبادی کشور در انتخابات 16 حمل سال 1393 اشتراک نماییم .
به امید فرادی روشن، گام برتر به سوی زندگی مرفع عاری از ترس و وحشت.

دوازه ربع الاول 1435 – چغچران