آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چطور میتوان دوست پیدا کــــــــرد؟

 

 

1. بادیگران مخلصانه علاقه مندی نشان دهید.

2. همیشه با روبرو شدن به افراد بخندید.

3. بیاد داشته باشید اینکه بخاطر داشتن نام بعضی از اشخاص برایشان خیلی با اهمیت است، فلهذا دقت کنید که نام اشخاص را فراموش نکنید.

4. کوشش نمائید که مطابق میل شخص مخاطب سخن بگویید.

5. به صحبت های شخص مقابل مخلصانه گوش داده؛ درضمن کوشش نمائیدکه شخص مخاطب را برای صحبت کردن در رابطه به خودش تشویق نمایید.

6. هر کس میخواهد اولتر از همه، از خود تعریف کند، بنا به صحبت های شخص مخاطب مخلصانه گوش دهید.

7. رفیقان خاصیت گل را دارند.

8. از کسی توقع زیاد و بی حد نکنید. هرگاه چیزی برای تان میدهند به شوق وعلاقه بپذیرید (برگ سبز تحفه درویش است) و کوشش کنید که همیشه به پس دادن ، سخاوتمندانه عمل کنید.

9. در اولین مراحل آشنایی باکسی مشوره ندهید حتی اگر خواهش درخواست مشوره را نیز از شما نموده باشند .

10. در مراحل اول آشنایی، کوشش کنید که با طرف مقابل تماس چشمی برقرار نمائید.

11. بدون چون و چرا صادق باشید.

12. موضوع غم انگیزی را ناگهان نپرسید.

با احترام
گـــل رحمان فـــــراز
دانشــجو در دانشـکده ادبیات انـگلیسی دانشــگاه کابل
25 دلــــو 1392 – 14 فبـروری 2014