آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

چطور میتوان تامین امنیت نــمـــود؟

 

یکی از راه های تامین امنیت مطمن مردم وهرشهروند کشور تن در دادن به قوانین ومقررات نافذه میباشد . اگر ما منحیث مسولین امور قوانین ومقررات را نادیده بگیریم . خود مجال دادن بدشمن است ودشمن با استفاده از تخطی هاخود را بدرستی به هدف می رسانند. بنآ میتوان گفت که شما شاهد برخورد ده ها تن ازافراد بلند پایه دولتی بوده اید که با افراد امنیتی دراثنای حرکت بالای جاده ها ،تلاشی ها وغیره نه تنهابرخورد لفظی نموده اند بلکه به تهدیدات ذیل از قبیل(دشنام، لت وکوب وحتی دست بردن به سلاح) که خلاف همه موازین بوده اقدام نموده اند.در صورتیکه با استفاده از همچو حرکات دشمن به سهولت میتواند مطابق به خواست شان پلان سازی وحرکات ضد انسانی را انجام دهند.اگر ما میخواهیم در پهلوی یک دیگر در صلح وامن زندگی نمایم باید در رابطه به تامین امنیت مردم وکشور مان توجه جدی را مبذول نمایم . درغیرآن نه مجازاتی وجود داشته باشد ونه مکافاتی درخاتمه هرروز حادثه جدید وغم پی غم طبعآ کشور را بسوی نابودی می کشاند . پس ضرورت مبرم احساس میگردد تا هرکدام ما دررابطه به تامین امنیت کشور مان مسولیت پذیر باشیم وحرف (بمن چه)را ازخود دوروبا ارگانهای امنیتی همکاری همه جانبه نمایم تا جهت تامین امنیت مطمن مردم وکشور مان دین میهنی مان را انجام داده باشیم . بلی تا زمانیکه مردم بدفاع از خود وکشور تصمیم قاطع اتخاذ ننمایم به هیج وجه نمیتوان حاکمیت دولتی را تامین وامنیت مطمن را حکم فرما نمود. شما میدانید که امنیت چطور بوجود میآید وچطور برهم میخورد عوامل وعلت ها را ماده وار درجه بندی نموده و مورد بررسی قرار داده نه بشکل سر سری و جانب دارانه که کار را بجای می رساند که تا اکنون شما فکر آنرا هم نکرده اید که در آینده پشیمانی سودی نخواهد داشت.