آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چطور میتوان بــــــــــــا ارایه پنج مورد، زندگی خود را بهتر ساخت؟

 

چطور میتوانید زندگی خویش را بهتر سازید؟ به چیزیکه شما نیاز دارید عبارت از ارائه و ارسال آن است.
پژوهش های زیادی را در باره ای اینکه چطور میتوان زندگی خود را بهتر ساخت، انجام داده ام. اما، اغلب اشخاص با آوردن تغییرات به زندگی شان، مبارزه میکنند برای اینکه حین یک قول و قرار عمده محسوب میشود. که نباید آنطور باشد. شما میتوانید که به روال عادی تان در 5 مورد اساسی فقط با ارایه آن قدم بردارید.

خوشحالی
هر صبح به یکی از رفیقان تان، عضو خانواده تان، هم صنفیهای تان یا همکاران تان ایمیل/پیام ارسال نمایید و در پیام ارسالی از یک چیزی تشکری نمایید. 
شاید احمقانه بنظر رسد اما، در واقعیت یک توصیه و نصیحت عالی و عالمانه در رابطه به اینکه چطور میتوان زندگی خود را بهتر ساخت، میباشد. نتیجه ای میلیون ها میلیون تحقیق و پژوهش گواهی این را میدهند که فعلا، فقط این – فقط یک پیام خوشی در روز – قادر به خوشحال ساختن شماست. 
مفاید خوشحالی را به روایتی از پروفیسور شاون اچور یکی از استادان دانشگاه هاروارد میگیریم: 
دلیل اینکه همیشه من به مدیران توصیه و پیشنهاد مینمایم تا یک ایمیل/پیام تبریکی، ستایشی و خوشی برای یکی از رفیقان شان، عضوی خوانواده ایشان، هم صنفی و یا همکار شان در هنگام صبحدم قبل از آغاز روز کاری، این است. ارسال پیام خوشی نه تنها فرستنده را به خوشی های گیرنده شریک میسازد. بلکه، عامیانه باعث ایجاد و استحکام روابط نیز میگردد.

وظیفه
در اواخر هفته، به رئیس/ مدیر خود یک پیام/ ایمیل ارسال دارید و به ایمیل ارسالی درج نمایید اینکه چه کار های را انجام داده اید. 
آنها شاید نظریه ای اینکه شما با وقت خود روزانه چه کار میکنید، نداشته باشند. آنها اکثرا مصروف اند و مشکلات خاص روزمره خود را دارند. 
برای رئیس/ مدیر و کارفرمای تان با ارسال ایمیل فوق اجازه دهید تا بدانند اینکه بدون حضور و نظارت شان در دفتر کار تان، وضع از چه قرار است (این روش میتواند به پریشانی شان در رابطه به کارکرد هفته وار تان خاتمه باشد). آنها از روش ارسال گزارش تان تقدیر خواهند کرد و ارسال پیام دریافتی از طرف ایشان به شما حتمی است. 
برای شما، فعال نشان دادن تان برای آنها موثر است، که بقول پروفیسور جیفری پریفر استاد دانشگاه استانفورد، کلید موفقیت در کار تان: 
شما باید مطمین شوید اینکه اجرائات و دستآورد هایتان برای رئیس و آمر دفتر نمایان است. در اداره، بلند رتبه هایتان وظایف و مسئولیت های خاصی خود را دارند و تنها نقش خود را بازی میکنند و یا اینکه همیشه انسان های مصروف بخود اند. شما نباید فکر کنید اینکه آنها کلیه وقت خویش را در فکر کردن بشما ضایع میکنند و یا اینکه در رابطه به شما و وظیفه ای تان تشویش دارند. 
 

رشد
یک پند بالقوه را هفته یک روز ارسال دارید.
حتمی نیست اینکه پند و یا اندرز ارسالی مربوط به مسلک و وظیفه ات باشد. کی را ستایش میکنید که میتوانید از آن بیاموزید؟ مثلیکه قبلا یاد آور شدم، پند ها کلید موفقیت اند. گفتار بزرگان است که: 
فقط اشخاصی نیک بخت اند که یک معلم خوب داشته و معلم، ایشان را موجب شده، نصیحت کرده، انتقاد کرده و اعتماد کامل به توانایی های شاگردانش داشته است. علت رشد اشخاص با یک مثال ذیل واضح میشود. "اکثر شاگردانیکه به مضامین اجتماعی علاقه مند شده اند، بخاطر این بوده است که استادان داشته بودند که توانایی جذب علاقه شاگردان را داشته بودند." در تحلیل های اواخر، خط مستقیم موفقیت به ساختار ملکولی انسان ها وجود ندارد، بلکه، به اکثر روش های تولیدی انکشافی و تشخیص منابع خارجی مجلل آنهاست. 
این هم از جمله ای موارد است که بنظر میرسد اینکه همگان بدانند اما هیچ کس، کاری در این قبال انجام نمیدهد. در عصر انترنت و تکنالوجی معلوماتی شما هرقدر گفتار بزرگان بخواهید، از طریق شبکه جهانی گوگل دریافت کرده میتوانید. فقط کافیست با درج ایمیل آدرس مشخص منابع، از خواندن شان مستفید شود.

رفاقت/دوستی
بر یکی از رفیقان خوبی تان پیام روان کنید و پلان بسازید.
در رابطه به ادامه ارتباطات و رابطه ها تحقیقات چه میگوید؟ هر دو هفته با هم در تماس باشید. 14 رفیق علاوه شده؟ بعد شما به ارسال روزانه پیام به بعضی هایشان دارید. سوال پیدا میشود اینکه در باره ای چه باید برایشان ایمیل کرد؟ برای بودن و دیدن یکدیگر پلان بسازید. 
تحقیقات نشان داده است که استفاده بهتر وسایل ارتباطی برقی باعث ایجاد سهولت های هم کنش روبرویی میگردد:
نتایج خالی از ابهام بود. "تناسب عالیتر هم کنش های روبرویی، بسیار کم و تنها شما هستید." او میگوید،" تناسب عالیتر هم کنش های روبرویی، تنها شما هستید." مطمینا، به یکی از رفیقانم پشنهاد نمودم، این بدان معنی که شبکه انترنیتی فیسبوک بطور حتمی الوقوع مردم را تنها و تنهاتر میسازد. وی مخالف این گفته بود. وی گفت که شبکه فیسبوک یگانه وسیله ای است مثل وسیله های دیگر، موثریت آن به استفاده کننده آن تعلق میگیرد. وی میگوید که"هرگاه بخواهید فیسبوک را بخاطر افزایش تماس رو بر رو استفاده می کنید." و همچنان میگوید که، "فیسبوک سرمایه ای اجتماعی را که همانا مردم و دوستان اند افزایش میدهد." پس هرگاه یک رسانه ای اجتماعی شما را به تنظیم نمودن یک بازی فوتبال در میان دوستان کند، مایه ای صحتمندی است. هرگاه موضوع را از بازی کردن فوتبال به رسانه ای اجتماعی بیاوریم، اگرچه، مایه ای صحتمندی نیست.

مسلک
یک ایمیل به کسیکه میشناسید (اما خوب نه) ارسال نمایید و چک کنید جواب دریافتی تان را از ایشان.
این روابط ضعیف اساس منابع فرصت های وظیفوی آینده میشود. در پی گفته ای از چارلز دوهیچ که میفرماید: 
در واقعیت، در اشغال یک شغل، آشنایی روابط ضعیف اکثرا نسبت به آشنایی روابط قوی مهمتر است، بخاطریکه روابط ضعیف ما را به شبکه های اجتماعی که از قبل روابط نداشتیم، دسترس میکند. 
بسیاری از اشخاص جهان در رابطه به فرصت های جدید وظیفوی از طریق رابطه ضعیف نسبت به رفیق های با رفاقت دراز مدت و روابط قوی دریافته اند، که مفهوم ارایه میکند. ما همرایی نزدیک ترین و صمیمی ترین رفیق های مان همیشه حرف زدیم و یا مدتی همرایشان کار کردیم و حین سایت ها را با هم مطالعه نمودیم. در همان هنگام، آنها در رابطه به یک فرصت وظیفوی جدید شنیده بودند، ما شاید همچنان شنیده بودیم. از سوی دیگر، آشنایی ضعیف مدت مان – مردمیکه ما هر شش ماه یکبار بالای شان دست اندازی میکنم – کسانی هستند که در رابطه به وظایف و فرصت های وظیفوی جدید برای مان میگویند که بدون گفتن آنان، ما هرگز به شنیدن چنین خبر های نخواهیم بود. 
"اما نمیدانم اینکه چه بگویم؟" بعضی از موضوعات جزئی را انجام دهید که برایشان مفید واقع میشود.
توصیه ام، ارسال مجدد موارد به رفیقان تان بعد از خواندن و عملی نمودن شان توسط خودتان است. 
هرگاه این موارد بعد از عملی شان برای اینکه چطور زندگی خود را بهتر سازید؟ مفید واقع شد، این میتواند به رفیقان تان نیز کمک کننده باشد.

گل رحمان فراز
دنشجوی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل
30 حمل 1393 – 19 آپریل 2014
کابل ، افغانستان