آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چطـور میتوان یک بیـانیه ایــــــــراد کـرد؟

 

هنگامیکه در محضر عام قرار دارید!
ایراد بیانیه و صحبت در محضر عام را سخنرانی گویند، شرط اصلی ایراد بیانیه خوب برای یک سخنران، صدا و لحجه خوب است – نه خیلی بلند و نه خیلی آرام و ناشنودنی، نه ناهنجار بلکه دلچسپ و دور رس. داشتن صدای خوب در سخنرانی نعمت خدایی است، در بعضی از حنجره ها احساس کیف میکنید که شما را مجذوب خود میکند و راحت میسازد. 
نکته مهم قابل ملاحظه دیگر برای یک سخنران، چهره بیانی خوب است، این بدان معنی که یک سخنران نباید از حرکات ناخوشایند رویی، حرکات بیجا از دست و پا، وکوبیدن میز تریبیون همراه با دست برای اظهار احساسات اش، استفاده کند. 
در واقعیت سخنران واقعی کسی است که توجه کلی کلیه تماشاچیان را بخود جلب نماید، کاری ساده ای نیست، اما با تمرین کردن امکان پذیر میگردد.

چالش ها: 
هنگامیکه بخاطر سخنرانی در محضر عام قرار میگیرید، وضعیت نا خوشآیندی خواهید داشت. چون، شما هنگامیکه در روی استیژ استاد میشوید، شاید صد ها چهره، بی صبرانه منتظر شنیدن سخنان و نظریات دلنشین شما به روشهای مختلف باشند، امکان دارد که دست هایتان عرق کند ، دهن تان خشک شود، زانو های تان بلرزد و صدایتان را متاثر سازد، قلب تان به تکان در آید و چهره تان سرخ گردد، پس هنگامیکه همچو حالات بوقوع پیوندد، فرصت ارایه پیام تانرا به روش که به مردم دلنشین گردد، از دست خواهید داد، در این صورت ممکن ا ست بی صبرانه منتظر ختم بیانیه و پایین شدن از پشت مایک خواهید بود! 

پس، درصورت چنین خاتمه ای، با وقوع همچون واقعات، سخنان شما خسته کن و بی مفهوم میگردد. 
چرا این حالات به پیش می آید؟ 
اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید که:
چرا از صحبت نمودن به محضر عام هراس دارید؟ 
بخاطریکه:
1. امکان دارد فکر کنید که بطور درست مورد استقبال تماشاچیان قرار نگرفته اید.
2. شاید در هنگام صحبت اشتباهی کرده باشید.
3. خیلی شرمنده شده باشید.
4. هیچوقت در گذشته، آنقدر تماشاچی را ندیده بودید که از شما فعلا استقبال می کنند.
5. تماشاچیان از شما تنفر دارند.
6. تماشاچیان مطلب را که میخواهید بیان کنید، نمیدانند.
چطور میتوان درهنگام سخنرانی با اضطراب و ترس غلبه کرد؟
• در هنگام سخنرانی ، هرگز بخود فکر نکنید. هرگاه هنگام سخنرانی لحظه به لحظه متوجه صحبت ها و شخصیت تان شدید، به ضرر شماست، پس به محیط که سخنرانی میکنید توجه کنید، مثلاً، به تماشاچیان توجه کنید که چه قسم لباس پوشیده اند، کیها عینک پوشیده اند …. وغیره، خیلی از موضوعات است که میتوان بعوض توجه به خود، به آنها متوجه شد.

چطور میتوان خود را مطمین ساخت؟
– فکر کنید که تماشاچیان از جمله دوستان شما اند نه دشمنان شما.
– تماشاچیان را به سخنان تان مشغول سازید حتی اگر علاقه هم نداشته باشند. این روش آنها را تضعیف میسازد.
چطور میتوان آن روش را انجام داد؟ (راه های عملی برای انجام روش فوق!)
– از ایشان سوالات بدیعی بپرسید. (سوالاتیکه نیاز به جواب ندارد).
– از روش برقراری تماس چشمی بین خود و تک تک از اشتراک کننده گان کار بگیرید.
– انگیزه گرا باشید. (تماشاچیان را به تحرک بیاورید و آنها را تشویق کنید).
– ستیزه جو باشید. (چالش گرا).

– موقعیت خود را گاه گاه تغییر دهید.
– درجه صدایتان را کم و زیاد نماید. (در موضوعات مهم از درجه صدای بلند تر و در موضوعات عادی از درجه صدای متوسط کار بگیرید).
– خوش طبع و اجتماعی باشید. (در قالب سخن هایتان قصه های پند آمیز و فکاهی های مرتبط به موضوع را، برای آوردن خنده به لب های تماشاچیان، جا دهید). 
درهنگام سخنرانی چطور میتوان از محیط به نفع خود استفاده کرد؟
– کوشش کنید که تنها به یک جا ایستاده نشوید.
– از کلیه محیط مورد نیاز و قابل دسترس به نفع خود استفاده کنید.
– از یک طرف به طرف دیگر حرکت نمایید.

زبان جسمی! (زبان اشاره ای) 
– استفاده از زبان جسمی به ایراد صحبت های زبان شفاهی و یا تقریری شما بصورت بسیار جالب،کمک میکند.
– اگر موضوع وقت، مورد بحث شما محدود و مشخص است پس ، شما باید از روش های موثر استفاده زبان جسمی برای رساندن پیام تان، استفاده کنید.

مدت زمان برای ایراد بیانیه!
– مدت زمان برای ایراد بیانیه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. یک ساعت وقت برای ایراد بیانیه در محضر عام کاملا زیاد است، راز نهفته موفقیت همان هنر سترش (حذف) میباشد. یک نقاش زمانیکه میخواهد درخت خرما را با برگهایش نقاشی کند، ان فقط مقدار از برگ های را نقش میزندکه احساس کاستی برگ به درخت حس نگردد. سخنران تا زمانی بیانیه ایراد نماید که تماشاچیان حوصله شنیدن بیانیه را داشته باشند، قبل از خسته نمودن تماشاچیان، بیانیه باید پایان رسانده شود.

نکات قابل دقت!
– در ایراد بیانیه از لغات ساده استفاده نمایید.
– موضوع را به ترتیب بیان دارید.
– معلومات موثر جمع آوری کنید.

– حقیقت گرا باشید.
– از دستور زبان درست کار بگیرید و لغات را بطور کامل و عام فهم تلفظ نمایید.
– به ویدیو کلیپ هایی سخنرانی و ایراد بیانیه علما و دانشمندان مراجعه نمایید. مثلا: سخنرانی های کاندیدان انتخابات ها، ویدیو کلیپ های سخنرانی داکتر ذاکر نایئک، شیخ صالح پردل، داکتر نجیب، مسعود شهید……وغیره. 

گل رحمان "فــــراز"
محصــل دانشکـده زبـان و ادبیـات انگلیسی دانشـگاه کابـل
February 2014 دلـو1392 –