آرشیف

2015-1-8

عبدالظاهر توانا

چطـور مــوفـــق شـویــــم

99 گام وجود دارد تا به موفقیت برسیم

.1آموزش بوسیله کتاب فقط یک نوع هوشمندی را پرورش می دهد،
بزرگترین روشنفکران آنهایی بودند که ابتدا با عمل کردن چیز آموختند .

2.هفت کلمه را در صدر ذهن خود جای دهید وبه منطق و هوشیاری که در ژرفای آنها نهفته است توجه کنید وآن هفت کلمه را که فرشته صلح به شما ندا میدهد بشنوید(( شما همان چیزی خواهید بود که فکر
می کنید.))

3. این حقیقت کهن را بنویسیدو هر روز آن را بخوانید که ((وقتی
در جستجوی خوشبختی خویش هستید خوشبختی همیشه از نزدیک شدن به شما سر باز میزند ،ولی اگر بدنبال خوشبختی دیگران برآیید خودتان هم خوشبختی را خواهید یافت.))

4.در میان کسانی باشید که اهل عمل هستند وبی باکی نشان می دهند
و بر عکس ،از افرادی که شما را به غرق شدن در بهانه ها و توجیهات رهنمون می سازند،دوری کنید .منبع انرژی های خود را از هر نوع آلودگی حفظ کنید.

5.تنها چیزی که برای رسیدن به مقصد مفید است اراده و خواست شماست ،کافی است چیزی را بخواهید.

6.در کسب و کار،اصل همکاری و خدمت را مقدم بر هر چیز بدانید.
7.اول هر ماه یک جمله را شعار خود قرار دهید و سعی کنید تا پایان ماه پاییبند آن باشید.

8.ایمان دید شما را باز می کند.

9.وجود شک در زندگیمان مانند داشتن یک خیانتکار در زندگی است. شک خائن است زیرا از محدودیت ها و کمبودها جهت تاثیر گذاشتن بر زندگی شما استفاده می کند.

10. به چیزهای پیش پا افتاده و کم ارزش زندگی زیاد توجه نکنید،
بلکه یاد بگیرید به درون بنگریدوسطوح بالاتر آگاهیرا بشناسید.

11.زندگی خویش رادرمسیردلخواه هدایت کنیدوبه آنچه می خواهید
برسید.

12.سعی کنید هر کسی را به نحوی درزندگی شماظاهرمی شود
به چشم یک آموزگاربنگریدواز او چیز بیاموزید.

13. برای امروز زندگی کنید.از تمام وابستگی های گذشته خود به عنوان بهانه ای برای شرایط امروز خود دست بردارید.

14.هنگامی که ماخودشایستگی برگزیدن شیوه ابتکاری خویشتن برای برخورد با جهان خویش و مردمان آن را داریم،هیچ لزومی
ندارد اجازه دهیم اعمال دیگران افکار ما را کنترل کند.

15.نفرت دیگران را با عشق پاسخ گویید.عشقی راکه بروز می دهید
به خودتان باز می گردد و هدیه آن آزادی ورهایی است.

16.آنچه که آینده بود حال است و آنچه که حال است گذشته می شود،
پس نگرانی چرا؟

17.اگر ذهنم طوفانی باشد،افکار صلح جویانه راچه حاصل؟

18.اگر برای تجربه کردن نتیجه تلاشم،کم طاقت باشم مانند این است که سعی در خوردن میوه های نارس داشته باشم.

19.بگذارآنچنان تلاش کنم که همچون سرمشقی الهام بخش دیگران شوم.

20.کسی که بتواند با تواضع خوبگیرد،عظمت را تسخیرخواهد کرد.

21.افراد متقلب هیچگاه نمی توانند از آرامش ذهن لذت ببرند زیرا آنها با حقه هایشان به هم گره خورده اند.

22.افراد صادق به همان اندازه که دیگران از آنها راضی هستند ،از خود رضایت دارند.

23.گاه در زندگی آنقدر ماسکهای مختلفی به چهره می زنم که دیدن خود واقعی ام مشکل میشود.

24.اگر در همه کارها صادق باشم،افکار،گفته هاواعمالم سر شار از اعتماد به نفس خواهد شد.

25.بزرگترین شفا بخشان خدا و گذر زمان است.

26.زندگی با هدف زندگی با ارزشی است.
27.خودت باش!طبیعی باش!این بسیار آسان تر ازاین است که تظاهر کنی شخص دیگری هستی.

28.وقتی عصبانی هستم،مقدار زیادی از انرژیام تلف می شود.
از انرژیت عاقلانه استفاده کن.

29.سکوت به ذهن استراحت میدهد،واین به معنای استراحت دادن به بدن است. گاهی استراحت تنها داروی مورد نیاز است.

30.آرامش وبردباری مانند دستگاه تهویه اتاق عمل می کنند،
آنها کارایی شخص را افزایش می دهند.

31.راه حل از یک ذهن آرام به راحتی می آیید.

32.اگر قادربه از بین بردن میلم به عصبانیت نباشم چطور میتوانم از دیگران برای عدم کنترل خودشان انتقاد کنم.

33.موفقیت از آرامش ذهن بر می خیزد.

34.بهترین راه برای ازبین بردن ترس،مجهزشدن به دانش وفهم است.

35.بگذار من آهنربای آرامش باشم.بدین ترتیب،می توانم روح
نا آرام راجذب کنم و به آن آرامش ببخشم.

36.اگر کسی با عصبانیت با من صحبت میکند،بگذارمن کسی باشم
که آب آرام بخش عشق را روی آتش می ریزم.

37.اگرچهره ام مملوازنگرانی باشد،دیگران راهم نگران خواهم کرد

38.انسانهای شکاک نمیتوانند به آرامش برسند،پس برای افرادی که آرامش ذهن ندارند شادی وجود نخواهد داشت.

39.خدا قدرت زیادی دارد.اگر غصه زیادی داری باخدا در میان بگذار.

40.سکوت،نبودن صداست.سکوت وآرامش،تعادل ذهن است.

41.زمانی میتوانم خودراانسانی آزادبنامم که قوانین آزادی را بپذیرم.

42.اگر از تحسین و تمجیدلذت ببرم یعنی اینکه به راحتی از هتک حرمت صدمه می بینم.

43.وقتی با آتش عصبانیت می سوزم،دودآن به چشم خودم می رود.

44.اگر هر روز صبح چند دقیقه ای رابرای مرتب کردن افکارم و به خاطر آوردن خدا بگذارم،آن روزپرازتازگی وطراوت خواهدشد.

45.جایی که عقل فراخوانده می شود،زورکمتربه کار آید.

46.وقتی عصبانی میشوم،متانت خودراازدست میدهم.

47.نمیتوانم شخصی را که خونسردی اش را حفظ میکنداحمق بدانم.

48.عادت به حدس زدن وتصورکردن میتواندمثل شیروحشی باشد.
پس به آن اجازه ندهیدسرکش شوند.
49.بگذار به همان اندازه که مشتاق موفقیت خودم هستم،درمورد
دیگران هم همینطور باشم.

50.صبور بودن کمک می کند که بفهمم چراکارها زمان می برد.

51.عشق ورزیدن به خداوند،یعنی عشق ورزیدن به بشریت.

52.زمانی که لبخندمی زنم نه تنهاخودم احساس شادی می کنم ،
بلکه شماعی ازنوررابه زندگی دیگران می آورم.

53.اگر این لحظه را شاد باشم،شانس شاد بودن لحظه بعد نیز
بیشتر می شود.

54.فرصتها با خلاقیت به دست می آیند نه با شانس.

55.پیروزی واقعی یعنی داشتن کنترل کامل روی حواس.

56.تنهایی زمانی به سراغم می آیدکه فراموش کنم،خداوند بهترین
مونس من است.

57.هیچگاه به استعدادت برای رسیدن به هدف شک نکن .

58.من همین هستم که هستم.پس بگذارازهمین لذت ببرم.

59.چهار چیز زندگی را ویران میکند:
((من)) و((مال من)) و((تو)) و ((مال تو)) آنها را فراموش کن.

60.پرسش موجب دستیابی به داشته های تازه ای می شود.
61.بزرگترین نیرویی که میتوان از آن استفاده کرد،دردی است که از درون سرچشمه میگیرد نه از بیرون وبزرگترین درد آن است که انسان بداندنتوانسته مطابق معیارهای خود زندگی کند.

62.تنها راه بوجود آوردن تغییر،آن است که آن امری فوری بدانیم در این صورت است که به انجام آن مجبور می شویم.

63.ما میتوانیم با داشتن شجاعت و آگاهی هر رویدادی را درزندگی
خود کنترل کنیم و قادریم زندگی مان را به افسانه تبدیل کنیم.

64.یکی از معجزه های انسان بودن این است که انسان میتواند تعیین کند چه چیزهایی سبب دردولذت او می شود.

65.ارزشهای خود را دگرگون سازید تا زندگیتان نیز عوض شود. ما چیزی بسیار بیشتر وفراتر از ارزشهایمان هستیم و وجودمان منحصربه ارزشها نیست.

66.راه راست آن است که بر تجربه وعلم خود بیافزایم و آنها را برای رسیدن به آرزوها و خواسته های پسندیده خود بکار گیریم.

67.هر گاه تصمیم مهمیرا دشوار یافتید،بدانید که علتش فقط یک چیز است:نداشتن تصور روشن از ارزشهای زندگی.

68.در باور پسندیده و راهبردارزشمند رهبران امروز ،این است :
سنجش برتر زندگی را بوجود می آورد.

69.مسیر کنونی شما چیست؟آیا بسوی هدفتان در حرکتید،یادر خلاف جهت آن حرکت می کنید؟آیا به تصحیح مسیر نیاز دارید؟آیا از زندگی تاسر حد نهایت لذت می برید؟اگر این چنین نیست ،هم اکنون در مسیرتان تغییراتی ایجاد کنید.

70.آنچه برای شما دردبه همراه دارد وآنچه شما را با لذت پیوند
می دهد،سر نوشتتان را شکل می بخشد.

71.از موثر ترین راههای پیشرفت در زندگی ،شناسایی و تقویت هر باوری است که باعث حرکت به سوی رویاها می ود.

72.آیا همیشه باید بکوشیم تا احساسات منفی خود را کاهش دهیم؟
البته نه:هریک از احساسات بسری برای خود جایگاهی دارندبرای مثال،برخی از مردم باید عصبانی شوندتا بتوانند قدرت نفوذی برای
ایجاد تغییر بدست آورند.

73.کسانی که حقیقت را درک کرده اند،با کسانی که حقیقت را دوست می دارندبرابر نیستند.((کنفوسیوس))

74.هزاران راه به خوشبختی میرسد.اگر یکی از آنها مسدود شد ،راه دیگری را انتخاب کنید.((یورسن))

75.تنها راه تغییر زندگی ،گرفتن یک تصمیم واقعی است.

76.مهمترین قدم در جهت تحقق خواسته هایتان در زندگی آن است که نخست بدانید((چه)) می خواهید.

77.ممکن است مشکلی را بطور موقتی بر طرف سازیم اما اگر علت بروز آن رارفع نکنیم ،پس از مدتی دوباره ظاهر میشود.

78.تفاوتی ه بین عملکردبدوعالی وجود دارد به توانایی انسان مربوط نیست ،بلکه بستگی به حالت روحی وجسمی او در لحظه معین دارد.

79.حامل نور و پیام آور خوبی ها باشید،داشته واحساسات خود را با دیگران سهیم شوید،به امید آنکه رحمت پروردگاربرشما نازل شود.

80.به خاطر داشته باشید که هیچ چیز در زندگی معنا ندارد ،مگر
معنایی که شما به آن می دهید.

81.پس از آن که تغییری را بوجود آوردیم باید بلافاصله آن را تقویت کنیم ،سپس باید احساس خود را نسبت به آن شرطی سازیم
واین کار را ،نه فقط یکبار بلکه همواره انجام دهیم.

82.توان خود را به خاطر مسائل کم اهمیت هدر ندهید یادتان باشد
که بیشتر موضوعات اهمیت چندانی ندارد.

83.راز موفقیت آن است که بدانیدچگونه از نیروهای رنج ولذت استفاده کنیدو نگذارید که این نیروها شما را در اختیارتان بگیرند.
اگر چنین کنید،بر رنج خود مسلط خواهید شد در غیر این صورت
زندگی بر شما مسلط خواهد شد.

84.تنها رسیدن به هدف مهم نیست بلکه شیرینی های زندگی که در راه رسیدن به هدف به دست آید نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

85.ارزشهای مسرت انگیز آنهایی هستند که فرد را بسوی خود 
می کشانندودر بر گیرنده احساساتی چون عشق،شادی،آزادی،امنیت،
شورواشتیاق و آرامش ذهنی اند.
86.اگر خواهان شرکت در بازی زندگ هستید و می خواهیدبرنده شوید ،می بایست با بالاترین توان به بازی بپردازید.

87.نیرویی هست که زندگیتان را شکل میدهدوهمان نیروست که تعیین میکند چه چیزی را ممکن و یا غیرممکن بپندارید،چگونه تلاش ویاعقب نشینی کنید،چگونه بیندیشید وتا چه حد تاثیر گذار باشید،این نیرو باوری است که درباره خودتان داریدواین هویت شماست.

88.آنچه که موجب آرامش خاطر انسانی در زندگی می شود ،این
است که بداند که هر روزی که می گذرد نوعی پیشرفت کرده است.

89.جامعه ممکن است آینده ای را برای من در نظر گرفته باشد ،
اما این تنها من هستم که سرنوشت خود را معین می کنم!

90.انسان همان چیزی است که در دل خود باور دارد.

91.بخشش وکمک ،راز زندگی است.

92.باورها می توانند از برخی افراد،قهرمان بیافرینند وبرخی دیگر را به موجوداتی ناتوان بدل کنند.

93.نسبت به پیام های عاطفی خود و دیگران حساس و کنجکاو باشید.

94.چشم به راه معجزه باشید…چرا که خود معجزه اید.

95.ارزشهای فعلی تان رابشناسیدوآنها رابترتیب اهمیت مرتب کنید.
96.اگر واقعا خواهان موفقیت های بزرگ در زندگی هستید ،ناچار باید خودرابرای شنیدن پاسخ ردوگرفتن جواب منفی آماده کنید.

97.اگر نخستین تلاش شما برای دستیابی به هدفهای تان بی ثمر
به نظر رسد؟آیا باید منصرف شویدو به کار دیگری بپردازید؟قطعا نه!

98.هر اتفاقی که در زندگی می افتد ،منظوروهدفی برای ما دارد که برای ما مفید است.

99.آیا می دانید چگونه می توانید در خود احساس خوبی به وجود آورید؟آیا می توانید هم اکنون کاملا احساس شادی ،هیجان ووجد را تجربه کنید؟مطمئنا میتوانید؟کافی است تمرکز کنید.
 

99 موردی را که در بالا خواندید تمامی مطالبی بود که در کتاب
Antuni ribens (life management book)
ترجمه : توسط عبدالظاهر (توانا)