آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

چطــور میتوان تدریـس را جالب ساخــت؟

 

استاد بودن میتواند حرفه ای چالشگرا و یا هم ارزشمند برای کثیر از مردم باشد. وظیفه و مسئولیت یک استاد، بارور سازی علمی جوانان در بسیج دهی به مزایایی آینده شان میباشد، در قالب انجام این موضوعات، معلم در واقعیت شکل دهنده آینده پیروز برای کلیه افراد جامعه است. (معلم پدر معنوی انسان ها است) هرگاه این مسلک را از قبل بخود برگزیده اید، باید مفتخر به خود باشید. 
اگرچه، توانایی ارائه دروس موثر برای هر استاد، کار آسان نیست و علت اصلی اش هم در این است اینکه اقل و یا کمی از استادان میتوانند توجه کلی شاگردان در برای ارائه یک درس در کل روز بدست آورند. برای شاگردان معمولی، تمرکز سطح انگیزه بعد از دو ساعت از بین میرود. این بدان معنی است که مکاتب زیادتر در تلاش استخدام معلمین و مربی هایی اند که مهارت جلب توجه شاگردان را برای ایجاد دلچسپی به درس دارند. 
یکی از اساسات تدریس عبارت از ارائه درس به نحویکه برای شاگردان دلچسپی پیدا شود، است، شاگردان خسته توانایی یادگیری قسمت زیاد از درس را ندارند. از ارائه لکچر های طولانی که شاگردان را خواب آلود میسازد، جلوگیری نمایید. در عوض، شاگردان را مشغول آموختن موضوع مورد بحث به روش انگیزه مثبت، نمایید. بعضی از شاگردان شنیدن موضوع را از آموزگار بطور آرام میخواهند و از دادن نظریات و انتقادات به درس ابا میورزد. در همچو حالات، حمایت کلی تان را از شاگرد با دادن مثال های پند آمیز و بکار اندازی شاگردان خسته، نشان دهید. بر علاوه آن، دروس خود را با گنجانیدن فکایی هات و قصه های دلنشین از موضوعات مرتبط روزمره و دعوت شاگردان برای گرفتن هوایی تازه، شاگردان تان را دل گرم نمایید. همچنان میتوانید شاگردان را در یک سفر تعلیمی بیرون از فضایی صنف ببرید. با این روش شما میتوانید توجه درسی شاگردان را افزایش داده و به آسانی درس را جذب میکنند. 
یکی از روش های دیگر برای جلب توجه شاگردان روش مکافات در جریان درس است. مطالعات نشان داده است اینکه با دادن تحایف مخصوص انفرادی برای شاگردان، توانایی آموختن شان را ازدیاد میبخشد. برای تقویت انگیزه داخلی، اهمیت یادگیری درس آماده شده را یادآور شوید مثلا: اهمیت آموختن لسان انگلیسی – دریافت دوستان انگلیسی زبان، فرصت های پیدایش وظیفه های خوبتر، خریداری آسانتر، اضطراب کم در دفاتر داکتر ها و تدریس لسان که آنها را به این مفاد نزدیک تر میسازد. انگیزه خارجی میشود از طریق ستایش و تشویق و تحایف قابل لمس مثل جوایز و تصدیق نامه ها بدست آید. ثابت شده است اینکه جوایز برای تشویق شاگردان در آموزش روزانه ای شان کاملا موثر می باشد. آموزندگان اجناس را بزودی فراموش نمیکنند و علاقه مندی خاص برای اجرایی تمثیل با اجناس پیدا میکنند در صورتیکه همبافتگی بین جنس و مفهوم مرتبط وجود داشته باشد. این بدان معنی که یک استاد خوب باید توانایی مقایسه سازی مواد ممد درسی را با موارد کاربردی زندگی روزمره ویا مثال های موثر داشته باشد. با تهیه توصیه های شکلی مناسب، شاگردان قادر به آموختن بهتر و طولانی تر دروس خواهید بود. 
عادت به آموزش خودسرانه (لیست لغات و یا تمرینات دستور زبانی) امکان دارد برای استوار ساختن اشکال لسانی موثر باشد، اما آن روش آهسته آهسته فراموش میگردد. 
استادان با تجربه معمولا شاگردان شان را به ایجاد اعتماد بنفس (اعتماد بخود) تشویق میکنند. و یا به عباره دیگر، استاد باید به شاگردان اجازه دهد تا از توانایی های خود برای انجام وظایف شان (کار صنفی و خانگی) استفاده نمایند. هرگاه اعتماد بخود نداشته باشند، برایشان دل خستگی بوجود میآید و انگیزه مطالعه و درس خواندن را از دست میدهند. 
یک استاد میتواند شاگردان را وادار به ترک اضطراب و ترس هنگام بروز اشتباه و غلطی ایکه آنها مرتکب میشوند، کند. البته با دادن مثال های پند آمیز مثل اینکه: آفرین، خوب کوشش دارید اما ما هم به سن و سال شما به چنین مشکلات دچار بودیم. همچنان میتوانید شاگردان را برای اجرایی وظایف آسان شان که امکان موفقیت کلیه شاگردان صنف میرود،کمک کنید. این روش بشما کمک میکند تا اعتماد بخود شاگردان را در توانایی های آموزشی شان آهسته و پیوسته افزایش دهید.

با احترام
گـــل رحمان فـــــراز
دانشــجو در دانشـکده ادبیات انـگلیسی دانشــگاه کابل
25 دلــــو 1392 – 14 فبـروری 2014