آرشیف

2021-6-1

محمد اسحاق ثنا

چشم پر‌ نم 
شد سال‌ ها به غربتم و چشم پر‌ نمم
ای‌ میهن عزیز ز درد تو پر غمم
هر روز روزی غصه و هر لحظه یاد دوست 
تا کی چنین ستم کش و با رنج همدمم
دیگر امید زیستنم در بهار نیست 
انگار همچو قطره به آغوش شبنمم
در عشق عاشقی اگرم امتحان کنی 
مجنون ثانی ام به شهرت به عالمم
با خصم ات آشتی نکنم ای وطن همیش 
باقی به قول خویشم در عهد محکمم
حیوان نمی درد تن همنوع خود ولی 
ما میکشیم فخر نمایم که آدمم
ونکوور کانادا
محمد اسحاق ثنا
۳۱/۰۵/۲۰۲۱