آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

چشمِ تو

آب است،کوثر است،شفا هست، چشمِ تو
دریای  بیکــران ِ  حیا هســــــت ،  چشمِ تو
سرشار از طــــهارت و لبریز از ســـخن
چون آیۀ  کتاب خدا هســــت ، چشمِ تو
دور از زمین وشاد و درخـشان وآتشیــن
گویا  ستاره های فضا هســت ، چشمِ تو
در  معبـــــــدِ  نــگاهِ  تو آورده ایم  روی
محراب مستجابِ دعا هست ، چشمِ تو
آن رازهای چشم  تو  هرگز نگشت فاش
آخر بگو به ما که چه ها هســت، چشمِ تو؟
گویند ساغر اســــت ؛ ولی من  مخالفم
جام وپیاله نیست، «دوا» هست،  چشمِ تو
مغرور  و پُر تکبّر و جذّاب  و نازنین!
هرچه که هست، قاتلِ ما هست، چشمِ تو!