آرشیف

2017-1-14

دوکتور ص. سعیدي

چرا میگوید افغان نيست؟

اگر روایت مطلب و خبر در مورد اينكه دوست حبيب الله كلكانی مشھور به بچه سقا از كلكانی شکایت و گیله داشته كه در تمام كارنامه ها، خدمات و دزدی با ھم یکجا بوديم و در اخر شما خود را خادم دين رسول الله سكه زديد و نام من را ذكر نه كرديد،  تا كجا راست است و يا دروغ است و در همچو موراد چه دروغ و چه راست است ضرورت به موشگافی بیشتر دارد اما منطق سخن همچو یک گیله و شكوهء این دو دوست را موجه، قابل فهم و قرین به حقیقت میداند. ممکن چنین باشد یا چنان. 

و اما در مورد اینکه افغان هستیم و نیستم و انګیزه های این بحث یعنې چه؟ 

ما افغان نبودیم. ما قبل از همه انسان هستیم و انسان بودیم. 

ما مسلمان نبودیم اما بعد از قرن هفتم هجری مسلمان شدیم. 

ما به امر الهي شعبه ها و قبايل شديم كه شناخته شويم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بهترين شما نزد الله ج متقي ترين شما است. 

مستندات تاریخی نشان میدهد که بلی ما افغان نبودیم بلکې ملتهای  مجاور و همسایهای دور و نزدیک ما را لقب و نام اپګان، افاغنه و افغان دادند. 

این نام به تمام کسانیکه درین خطه زندګی میکرد بدون اختیار شان برای شان در طول قرنها داده شد و اين نام يك هويت به ساكنين اين خطه شد كه اكثر درآن اقوام پشتون زندگی میکرد. 

این ملت و مردمان این خطه با همین هویت افغان از خود قهرمانیها و عزتها ها افریدند و شهره ء منطقه و جهان شدند. کتب تاریخ و کارنامه های ایشان را به همین نام و هویت همه مردم این خطه چه خود وچه دیګران ثبت کردند. 

مردم با عزت با این نام و این هویت شهرت یافتند و به این نام پیوند دارند. 

اما کارنامهای این ملت قهرمان ، مردمان  ساکن این خطه با مراکز، کوه های  سلیمان، کابل، غور، غزنه، ، بخدی، بلخ، بامیان ، هرات و ……با این تاریخ افتخار سبب شد که امپراطوری صفویان را شکسته و احمدشاه ابدالی افغانستان را اساس ګذارد، و تا امروز تمدن و عزت داشته باشند. افغانها اولین کشور جهان که از استعمار انګلیس ازادی را کسب میکنندو ……

اما پاکستان از افغانستان غلام وحویلی  عقبی خانهء خود میسازد. 

پاکستان و ایران میخواهند  افغانستان بازار فروش مواد بی کیفیت و محتاج ایشان باقی بماند، افغانستان از آب و معدن و چوب خویش استفاده نه کند. 

روسها و دیګر متجاوزین اکثر از مناطق شکست خورده اند که دران این ملت بیشتر متحد بودند و یکپارچه بود و هست. 

در چنین حالت و در چنین و با چنین ملت قهرمان، باور مند به افتخارات، و دارای تاریخ زرین میتوان این ملت را تحت سلطه، با حكام مهاجر و اجنبی پرور نوکر ساخت؟ جواب به صورت قطع منفی و نه  است. 

لذا برای کشتن و زبون کردن یک ملت قهرمان و برای انتقام ګرفتن تاریخی و برای پیاده کردن برنامه های خصمانهء امروز اول باید عزت و تاریخ و باورهای این ملت را بی باور و بی عزت ساخت و درعین حال به بی خبر سازی و تنفر قومی و سمتی و اشاعه فرهنګ دیګران و … پرداخت و با چوبک زدن در کثافات و بی عدالتی های ګذشته این ملت را به جان هم انداخت و خورد و خمیر کرد. 

به همین علت هم است که عدهء مزدور و عدهء مأمور و اجیر و عدهء مریض و معلول یکجا با تاجران قومی و سمتی و کور شده ګان  زرق و برق چوکی و قدرت ازهیچ وسیلهء امتناع نه ورزیده و بخاطر رسیدن به اهداف شوم غیر انسانی  خویش هنوز که هنوز است با تمام قساوت و وحشیګری  کار میکنند و عدهء از احساساتی ها را هم درین راستا بدون درک عمق قضایا همدست و قربانی اهداف شوم غیر انسانی در عمل نوکر خویش ساخته اند و تراژيدی این ملت ادامه دارد. اګر به بخش این نوکران در عمل که با خود صادق اند ګفته شود که نوکر اجنبی و خاین هستی! با تمام اعتقاد میګوید و باورمند هم است که نه چنین نیست. چون اینها احمقانه در خدمت اهداف دشمن قرار ګرفته اند. برماست با با کار وسبع تنویری ایشان را ازین خرجهالت پائین کنیم. مریضان تداوی و اجیران افشاء شوند. 

بلی ګروه ها و افرادیکه  تحت شعار: من افغان نیستم و افغان بودن را قبول ندارم. با چنین یک سرګذشت و خطا و یا نوکری براه و در خدمت ناروا قرار دارند. 

بلی ما افغان نبودیم. ما را افغان خطاب کردند و این نام حال یک هویت با افتخار است و نباید این هویت با افتخار را از ما کس بګیرند. 

و ماعلینا الا البلاغ المبین