آرشیف

2015-1-17

علاوالدین محمدی

چرا فرامين رياست جمهوري و فيصله حكومت وقت ناديده گرفته ميشود؟

 

آيا فيصله هاي را كه واليان وقت به اساس مصوبات شوراي وزيران و حكومت هاي وقت انجام داده ند غير قانوني بوده است ؟

 

 

غاصبين زمين به همكاري اداره شاروالي شهر چغچران ميخواهد مالكيت 31 ساله راديو تلويزيون غور را كه يگانه محل فرهنگي در راستاي اطلاع رساني به مردم غور ميباشد غصب و دوكان توزيع نمايد.

طوريكه به همه ملت شريف ولايت غورو خوانند گان محترم سايت وزين جام معلوم است . تعمير كه امريت راديو تلويزيون ملي غور در آن قرار دارد در سال 1361 به اساس مصوبه شماره 3660 مورخ 29/ 9/1361 كميته اجرايوي شوراي وزيران جمهوري ديموكراتيك افغانستان بخاطر نصب ومونتاژ راديو هاي محلي در هشت ولايت كشور از جمله ولايت غور صادر شده بود. در آن زمان راديو ها بخش تخنيكي آن مربوط وزارت مخابرات بوده بمنظور تطبيق مفاد مصوبه متذكره هيت خاص در سال 1363 وارد ولايت غور شد. اين هيت موظف بوده است تا با همكاري مقام ولايت وقت جاي مناسب را بخاطر نصب راديو محلي انتخاب كنند. هيت مذكور بعد از گردش تعمير سرمياشت را جهت نصب دستگاه مناسب دانستند. كه تعمير سرمياشت بخاطر تطبيق مصوبه مذكور و انتقال دستگاه راديو از كابل به غور و نصب دستگاه راديو در مركز ولايت تعمير سرمياشد به طور رايگان و مداوم توسط مقام محترم ولايت وهيت رهبري غور در آن وقت به دسترس راديو تلويزيون وسينما توگرافي قرارداده شد. كه بخاطر انتقال زود تر دستگاه راديو پروتوكول بخاطر تثبيت تعمير و ساحه آن بين مقامات محلي كه والي آن وقت جناب آقاي عبدالرحيم مسجون بوده و منشي محترم كميته حزب ولايتي آقاي عبدالعزيز ساغري بوده و آقاي حيدر خان حبيبي مدير عمومي مخابرات وراديو محلي وقت و غير اراكين به حضور داشت هيت مركزي پروتوكول بخاطر رايگان قرار دادن تعمير سرمياشت عقد شد كه همه اراكين دولت محلي غور در آن امضا نموده است كه شما ميتوانيد پروتوكول را ضميمه است خود قضاوت كنيد. كه در حدود 31 سال است كه اين تعمير مورد استفاده آمريت راديو تلويزيون ملي غور قرار دارد. و در سال 1375 دوران سياه طالبان قومانداني امنيه ، سرمياشت و شاروال وقت بدون اگاهي اداره تلويزيون وثيقه شرعي را به نفع قومانداني امنيه غور ترتيب كردند كه گويا تعمير تلويزيون مربوط قومانداني است . و شاروال فعلي در نشست و فيصله هاي مخفي جاي را براي قومانداني در نظر گرفته و وثيقه قومانداني را به خود كشانده است

اما متاسفانه اداره شاروالي در اين اواخر ميخواهد مالكيت 31 ساله اداره تلويزيون ملي غور را دوكان براي اشخاص پول دار توزيع كند. قابل ذكر است كه متن مصوبه سال 1361 طي نامه توسط رياست عمومي راديو تلويزيون ملي افغانستان به اداره امور رياست جمهوري اسلامي افغانستان ارسال شد كه ايا مصوبه متذكره پابرجا بوده يا ملغي گرديده است ؟ كه توسط اداره امور مصوبه شوراي وزيران وقت مهر ونشاني شد ه كه بلي انچه اجراات كه از طريق اين مصوبه شده است قابل تحميل است. و موضوع را به رياست عدليه راجع ساختيم مسولين رياست عدليه اسناد اوراق و فرمان شماره 83 – مورخ 18/8/1392 رياست جمهوري اسلامي افغانستان و مصوبه شوراي وزيران واجراات مقامات محلي وقت را بي بنياد ميخوانند و ميگويند اگر شما وثيقه شرعي داريد كه خوب در غير آن زمين مربوط به قومانداني امنيه ميباشد.

بااحترام
علاوالدين محمدي
آمرراديو تلويزيون ملي غور

 

 

چرا فرامين رياست جمهوري و فيصله حكومت وقت ناديده گرفته ميشود؟

چرا فرامين رياست جمهوري و فيصله حكومت وقت ناديده گرفته ميشود؟

 

چرا فرامين رياست جمهوري و فيصله حكومت وقت ناديده گرفته ميشود؟

 

چرا فرامين رياست جمهوري و فيصله حكومت وقت ناديده گرفته ميشود؟

 

 تعمير امريت راديو تلويزيون ملي غور

 

 تعمير امريت راديو تلويزيون ملي غور

 

 تعمير امريت راديو تلويزيون ملي غور

 

 تعمير امريت راديو تلويزيون ملي غور

 

 تعمير امريت راديو تلويزيون ملي غور