آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی دهزاد غوری

چرا ديـــن اسلام مورد تاخت و تاز کفار قرار ميگيرد؟

اسلام دين پاک خداوندي از ابتداي پيدايشش با جان فدائي و از خود گذري پيروان آن رشد کرده و جهانگير شده است و هميشه با شمشير از آن دفاع شده است بر هيچ کس و به هيچ کشوري با شمشير قبولانده نشده ولي در مقابل کفار و دشمنان و ملحدين با شمشير و با از خود گذري از آن حفاظت گرديده. چنانچه اولين کسي که در راه دين رنج و منت و زحمات بي پايان ديده حضرت محمد"ص" ميباشد که ما شاهد زحمات و رنج هاي جسمي و روحي و محيطي و غيره آن حضرت "ص" از دست کفار هستيم و بعدا چهار يار و بعدا ديگر اصحاب عاليقدر همه آنها در مقابل دين اسلام بي تفاوتي اختيار نکرده و مال ثروت زن و فرزند و حتي مرگ هيچ کدامشان را از راه خداوند و جهاد و تبليغ دين مبين اسلام باز نداشت و همين امر باعث شد که ديني را که 1400 سال پيش پيامبر ما بنيان گذاشت تا حال وجود دارد و مليونها انسان مشرف به دين پاک اسلام هستند. 

ولي از چند دهه به اينسو شأن و شوکت و افتخار اسلام و رشد و ترقي چشم گيري که در دين مبين اسلام بود وجود ندارد و بايد قبول کنيم که دين مبين اسلام در خطر است. 

بياييد فکر کنيم که چه عواملى باعث عقب ماندگي دين اسلام شده است ؟ از جمله عوامل بيشمار، يکي از آنها عمل نکردن درست دولتمردان و حکومت داران کشور هاي اسلامي و همچنان تمامي مردم اهل اسلام از قوانين پاک اسلام در محيط اسلامي است. بلکه ما در محيط اسلامي زندگي کرديم ولي از قوانين پليد و فساد بر انگيز اروپائيها و امريکائيها در جامعه اسلامي خود بکار گرفتيم . 

خداوند متعال فرموده است که با کفار دوستي نکنيد ولي اکثر کشور هاي اسلامي چنان با کفار پيوند دوستي بسته اند که همان دوستي مؤقت به اسارت دائمي آن کشور هاي اسلامي مبدل شده و ملت اسلام در گرو کفار در آمده است و با گذشت هر روز قدرت کفار در کشور هاي اسلامي بيشتر ميشود و مسلمانان در خواب غفلت هستند وکفار از تمامي امکانات و رسانه هاي جمعي به تبليغ و ترويج دين نصرانيت و به بي ديني در ميان جوانان و کودکان مسلمان دست ميزنند و نو جوانان ما را از صف اسلام خارج ميسازند .

پس همين امر باعث شده است که دين پاک اسلام مورد تاخت و تاز کفار قرار گيرد . تمامي جامعه اسلامي را چنان در تنگناه فشار اقتصادي قرار داده اند که اکثر مسلمانان مصروف نان وآب شب و رزق و روزي و فاميل خود هستند که آن هم مکمل نميشود و کسي وقت ندارد که در فکر دين اسلام و آينده دين و آيين خود و در فکر آموزش ديني فرزندان خود باشد. پس در چنين حالت دشمنان اسلام فرصت را از دست نداده و جرأت پيدا کرده اند که در مقابل دين پاک اسلام انگشت انتقاد بالا کرده و حتي دست به توهين کردن سالار دين اسلام پيامبر بزرگ ما حضرت محمد "ص" زنند چنانچه ما تا حال چندين بار شاهد نشر کاريکاتور هاي توهين آميز آن حضرت "ص" هستيم . 

بايد ياد اور شويم که ما نبايد در مقابل چنين اعمال زشت کفار دست به تظاهرات بي مفهوم بزنيم و بشکناينم و بريزيم و بسوزانيم بلکه از تمام مسلمانان جهان تمنا داريم که از خواب غفلت بيدار شده و به وظيفه ايماني و ديني که از جانب پرورديگار ما بما داده شده است درست عمل کنيم و بيشتر از اين غرق زرق و برق ظاهري کشور هاي امريکائي و اروپائي نشويم .

بلکه اول از خود و بعدا از فاميل خود آغاز کرده و تا حدي که ميتوانيم قوانين پاک اسلام را بالاي خود و فرزندان خود عمل کنيم و واجبات ديني که در مقابل فرزندان خود داريم آنرا درست انجام بدهيم، اطفال خود را قران کريم ياد بدهيم، احکام دين اسلام را به آنها بياموزيم و به آنها تشريع کنيم که حقوق بشر و آزادي اين نيست که شراب بخور، زنا بکن، بي احترامي به پدر و مادر و شوهر خانم و ديگران را بکن، و بي حجاب و نيمه برهنه به بازار بگرد، بلکه اسلام يک مکتب کاملا پاک مجزا از تمامي پليديهايي است که تو از طريق تلويزيون ها و سريال ها به تماشاه مينيشيني .

ما بايد همانگونه که براي تهيه نان و لباس براي اطفال خود عرق ميريزيم بايد براي تربيت ديني آنها کوشش بيشتر و عرق ريزي بيشتر کنيم زيرا طفل برهنه و گرسنه غذا و لباس پيدا ميکند ولي اگر طفل ما بي دين بزرگ شد آنگاه همان طفل هم خود را و هم پدر و مادر مسلمان خود را و هم محيط خود را به تباهي ميکشاند و در روز آخرت در مقابل خداوند عالميان روي سياه ميشويم ..

پس بياييد همه با هم در قدم اول جهاد با خود و با فاميل خود کنيم و خود را از دين و قوانين پاک آن آگاه سازيم و بعدا اطفال خود را به دين و اسلام رهنمائي کنيم و در آموختن قرآن به آنها سعي و کوشش کنيم و به آنها بفهمانيم که اين است راه فلاح و رستگاري واقعي تا باشد روزي از همين کودکان ما قهرمانان پاک اسلام چون ( حضرت عمر و حضرت علي ) پيدا شوند تا از ذکر نام شان تمام دشمنان اسلام به لرزه افتند .
 

غلام ربانی(دهزادغوری)
دانشجوی زبان ادبیات دردانشگاه ننگرهار