آرشیف

2018-5-28

محمد سرور انوری غوری

چرا جنگ اتفاق می افتد:

چنانکه میدانیم جنگ همزاد اولیه بشراست ودرطول تاریخ پابه پای امده است . قسمت اعظم تاریخ بشر را تاریخ جنگ بشرتشکیل میدهد .
 همانطورکه گفتیم , جنگ پیش ازهر چیزدیگربه خشونت گرایدن رابطه یي طبیعی میان انسانها ست هرگاه از رابطه های طبیعی سخن میگوئیم به معنای انست این رابطه جزءضروریات زنده گی اجتماعی انسان ها است وخصوصیات ان نیز این است که رابطه باید فعال ومتقابل باشدازطرف دیگرخشونت در ذات خود نفی رابطه های فعال ومتقابل است . هرگاه خشونت دررفتار ما ظاهر شد رابطه های متقابل ما را ازهم میگسلاند . هرجنگ ممکن است عوامل متعدد داشته باشد و نمیتوان تمام عوامل جنگ را به ساده گی پیدا کرد جنگ های بیشماری در تاریخ بشراتفاق افتاده است که هرکدام ناشی ازمجموعه یي عوامل بوده اند.
برخی از این عوامل , عوامل اصلی بوده اند وشماری دیگر نیز نقش عوامل ممد را داشته اند ما به جنگ به عنوان پدیده ی اجتماعی نظر داریم وعوامل مورد نظر ما نیز ازین دید گاه عام قابل طرح اند . بنا براین ما درپی عوامل تاریخی جنگ نظري ميگذرانيم .