آرشیف

2018-9-4

محمد سرور انوری غوری

چرا جنگ اتفاق می افتد ؟

 

همانطور که گفتیم , جنگ پیش ازهرچیز دیگربه خشونت گرایدن رابطه طبیعی میان انسانها ست هرگاه از رابطه های طبیعی سخن میگوئیم به معنای انست که, این رابطه ها جزءضروریات زندهگی اجتماعی انسان ها است و خصوصیات آن نیز این است که رابط باید فعال ومتقابل باشد.
از طرف دیگر خشونت در ذات خود نفی رابطه های فعال ومتقابل است . هرگاه خشونت دررفتار ما ظاهر شد رابطه های متقابل ما را از هم میگسلد . ولی چه چیزی باعث میشود که این ضرورت طبیعی منجر به خشونت گردد ؟
هر جنگ ممکن است عوامل متعدد داشته باشد و نمیتوان تمام عوامل جنگ را به ساده گی پیدا کرد جنگ های بیشماری درتاریخ بشراتفاق افتاده است که هرکدام ناشی ازمجموعه ای عوامل بوده اند ، شماری دیگر نیز نقش عوامل ممد را داشته اند . ما درپی عوامل جنگ های مشخص نیستیم ، تحلیل وعلت یابی جنگ های مشخص کار تاریخ پژوهان است .ما به جنگ به عنوان پدیده ای اجتماعی نظر داریم وعوامل مورد نظر ما نیز ازین دید گاه عام قابل طرح اند . بنآ جنگ ازابعاد مختلف به نحوی باج میگیرد و باعث تباهی میگردد.