آرشیف

2015-2-6

عزیزالله عزیزی

چرا جـــوانــــــان نــــــابود شوند؟

 

باورم نیست شهریارکه تورفتی وخاموش شدی
ترک ماکردی وباخاک هم آغوش شدی
غوررا نوری اگربودزرخسارتوبود
ای رادمردم شهریارای جوان پرغرورم شهریار
ای چراغ دل شهریارتوازچه خاموش شدی

اولاًشهادت مردبزرگ وجوان عزتمندوبرومندرابرای تمام اعضای فامیل معظم شان الخصوص پدرومادرشان تسلیت گفته وبرتمام ماتم زدگان صبرجمیل ازدرگاه خداوندمتعال آرزووبرای شهیدجنت الفردوس راخواهانم.
کسیکه میخواهدزنده گی کندبایدمبارزه کند،مبارزه علیه بی عدالتی،نفاق،بدبختی،ظلم وتجاوز یکی ازویژه گی های شهیدراه حق.
جوانان باهمت آگاه باشیدکه امروزه این نام که جوانان آینده کشورانداین درواقع حرف بزرگان است که آنهاتشنه خون جوانان آگاه،مبارزوفعال ماهستندواین افرادبزدل ومنفی باف راخوب بشناسیم وهمیشه ظاهرسازی آنانراموردنفرت قراربدهیم.
امروزه رهبران نام نهاددرغوروجوددارندکه توسط مردمان دلیروجوانان عزتمندبمقام ومنصب رسیده اندوهمین رهبران،جوانان دلیروبرومندرانمیخواهندکه عصاکش سرزمین ویرانه خودباشندوهمین رهبران که گذشته شان راتجربه به اثبات رسانیده نمیخواهندکه جوانان غیوربه آرزوی شان برسندتاکه کشتی بشکسته ملت رنج دیده خودرابه سرمنزل مقصودبرسانند.
باتأسف عمیق بایدبیان بکنم که امروزه یک تعدادرهبران که آنهااصلاًگذشته خوب ندارندجوانان فعال ونیرومندرابه شکل ازاشکال نابودمیسازند.
بزرگان این رابدانندکه تمام حرکات که درتمام جوامع مختلف بامؤفقیت وکامیابی به سررسیده توسط بازوی جوانان همچون شهیدفخرالدین شهریاروامثال آن بوده است واین رابه یادداریم وازیادنبرده ایم که فخرالدین شهریارهمیشه حرکت اش برمحوروحدت ملی واتحادهمه جانبه وبه خصوص هماهنگی وهم پذیری جوانان میهنش بوده وبه هیچ حزب ویاگروهءوابسته نبوده است.
این خودهویداست که شهادت مظلومانه شهریاریک دسیسه ازقبل طرح ریزی شده بوده وسوال اینجاست که اگرحکومت محلی ادعامیکندکه سلاح غیرقانونی دردست داشته ویکسری بی بندوباری راایجادکرده مااورابه قتل رسانیده ایم چراهمین حرکت رادرسالیان جاری به سرکوب کردن ونابودساختن افرادکه درتمام روزازنامهای مختلف درتمام مناطق استفاده کرده ومردم بیگناه رابه شکل وحشیانه به شهادت میرسانندانجام نمیدهد؟
واین خودآشکاراست که دردست داشتن شهادت فخرالدین شهریارنماینده ملکی ونظامی ولایت وهمچنان دستکه های بیرونی شان همراه بوده است.

عزیزالله عزیزی محصل دررشته فلسفه وجامعه شناسی.