آرشیف

2014-11-17

سرمولف عبدالغیاث غوری

چرا تغییر؟ وچگونه

شروع بهار وآغاز سال نو تعلیمی فرصت مناسب و مغتنمی برای رفع ضعف ها و کاستی ها وهمچنان وقت باارزشی است برای تحقق استراتیژیهای فعال و مشارکتی در زنده گی وشیوه های آموزشی . که بالقوه می تواند آموزش را به مرحلۀ تکاملی اش رهنمونی نماید وبه برکات آن علاوه بر رشد وشکوفایی استعدادهای شاگرد ومحصل، معلم واستاد را ازآموزش دهندۀ صرف به رهنمای توانا در مسیر رسالت فرهنگی اش ارتقا دهد.
با فرارسیدن بهار دل وجان تازه می گردد. اگر غمی هست به فراموشی سپرده می شود واگرشادی وجود دارد فزونی می گیرد. بهار که میرسد، ضرورت تغییر را در نمایش حیرت انگیزی عرضه می کند وما باید طبیعت شگفتن را به زیبایی و نیکویی از بهار فراگیریم.
همان طوریکه در بهار چهرۀ زمین عوض می شود ، ضرورت تغییر را از بهار بیاموزیم. درس بهار برای ما این است که تعلیم وتربیه چشم انداز وسیعی دارد که می تواند مس وجود ما را به زرحقیقی مبدل کند.
تغییر وتحول در تعلیم وتربیه ضرورتی است غیر قابل انکار . اما این تغییر وتحول را چه کسانی عملی خواهند نمود؟ برای روشن شدن این موضوع بگذارید مثالی بیاوریم! آیا خانه را معمار اعمار می کند ؟ یا کوره پز که خشت خانه را پخته می کند؟ یا آن کسی که خشت ومصالح برایت می آورد؟ توخانه ات را می خواهی وبه دنبال بهترین مصالح ونقشه می گردی ، ولی با هیچ کدام صاحب خانه نمی شوی، مگر آن که دلت را ونقشه ات را ومصالح ات را به دست های پینه شدۀ معمار باتجربه بسپاری و از دست رنج او می توانی از بی سرپناهی وبی خانمانی به سوی خانه دار شدن سفر کنی. به نظر میرسد، تحول وتغییر در تعلیم وتربیه باید توسط من وشما- بناهای تعلیم وتربیت محقق شود.اما نباید فراموش نمود که تربیت بیش از چیز دیگری، ابتدا باید در وجود من وتو تغییر مثبت ایجاد کند. زیرا تربیت، ساختمانی از اندیشه وباور وعمل درما به وجود می آورد وروش معینی درنظر وعمل مان می آفریند.تربیت پدیده یی ساخت آفرین است.از این رو، باید برای ساخت آفرینی اندیشه کرد. هم درذهن خود،هم در وجود شاگردان خود.
پس همه باهم در شروع بهار ازمربی بهار بخواهیم مارا بهاری کند تابتوانیم در وجود مان اکسیر نشاط وشادابی ومحبت رااضافه کنیم وازخشونت به محبت،از نفاق به اتحاد وهمدیگر پذیری وبرادری،ازقانون شکنی به قانونیت ،ازبی امنتی به امنیت وثبات، ازفساد به شفافیت ،از خیانت به صداقت وازجنگ به صلح گذارنماییم تاوطن آباد ومردم ما در رفاه وخوشبختی زنده گانی نمایند.