آرشیف

2017-4-16

چرا امریکا برمحل اقامت داعش در افغانستان بزرگترین بمب را ازمایش کرد؟

آنچه که بیشتر درشبکه های اجتماعی، روزنامه ها وسایررسانه ها ازتحلیل هاو برداشت های کارشناسان بدست می آید، شماری آنرابرای جلب توجه کشورهایی میدانند که به مبارزۀ صادقانۀ ایالات متحده امریکا وهم پیمانانش باتروریزم درافغانستان به دیده شک مینگرند، آنان باورمند اند که امریکامیخواهد از این طریق  برحق بودن داعیه مبارزه با افراط گرایی مذهبی از سوی دونالد ترامپ رییس جمهورآنکشورراثابت کند؛ آنچه ترامپ در دوران پیکار های انتخاباتی وسخنرانی های نخستینش بعنوان رییس جمهور این کشور بعنوان مهمترین اهدافش برای مبارزه با افراط گرایی مذهبی بیان کرد، شماردیگری هم به انتقاد از آزمایش این بمب از سوی امریکا درافغانستان آنرا نقض حاکمیت ملی افغانستان، بی عزتی به حاکمیت ارضی وخاک این کشوردانسته علیه ایالات متحدۀ امریکا اظهاراتی دارند، کشورهایی مانند ایران، روسیه وچین که از رقیبان ایالات متحده امریکا درهمسایگی کشوریکه ایالات متحده درآن حضور دارد نیزنظاره گر اوضاع اند وتاحال درین مورد هیچ واکنشی نشان نداده اند.
جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی قوای ناتو وامریکا درافغانستان دریک کنفرانس خبری بعد ازین حمله بدون حضور مقامهای امنیتی ونظامی افغانستان ظاهرمیشود واین حمله را تنهاوبهترین گزینه برای هدف قرار دادن داعش درافغانستان میداند، جان نیکلسون اذعان میکندکه داعش که درکشورهایی مانند سوریه وعراق درحال نابودی است مبادا درافغانستان لانه بسازند ومتحدین این کشور را با تهدید مواجه کنند.
وی میگوید شاخه خراسان داعش در افغانستان تلاش دارد زیربناهایش را تقویت کرده وعلیه نیروهای بین المللی وافغان بجنگد وشیرازه یک دولت مدرن درین کشور را ازهم بپاشد.
اماقرینه ها موارد دیگری را بیان نیز بیان میکند.آنچه مسلم است اینکه کشورهایی مانند روسیه ایران وچین بیشتر از پیش در رقابت با ایالات متحده امریکا قرار گرفته اند، از یک طرف رویای رویی امریکا وروسیه روی استفاده از اسلحه کمیایی در منطقه شیخون سوریه که امریکا ومتحدین آن بیشترنیروهای بشاراسد را که ازحمایت ایران وروسیه برخوردار است عامل این کار میداند، ازطرفی هم درمورد تضاد هایی دونالد ترامپ با ایران وچین وچگونگی تندی فکری آقای ترامپ را هم میدانید وازهیچکس پنهان نیست، ترامپ درآغاز پیکارهای انتخاباتی اش نیزتعهد کرده بود که توافقنامه هسته یی با ایران را لغو میکند واین ظاهراً آخرین گزینه یی روی میز امریکا که همان گزینه نظامی است را نیز به مرحله اجرا در می آورد، از سویی هم افزایش تنش ها میان امریکا وچین بخاطر حمله احتمالی امریکا برکوریای شمالی هم ازموضوعاتیست که خیلی سرنخ ها را درمورد ازمایش این راکت درهمسایگی این سه کشور به نمایش میگذارد، امریکا ازیک طرف رقیبانش را تهدید میکند که سلاحی که در دست دارد اینکشورها دردست ندارد ازطرفی هم نشان میدهد که منحیث یک کشورداردنده سلاح های پیشرفتۀ هسته یی به خودش وهیچ کشوردیگر اجازه استفاده ازین سلاح را نمیدهد
از سویی هم میخواهد به کشورهای مخالف پیام بدهد که داعش ( بزرگترین تهدید برای این کشور ها) درنزدیک ترین کشوربرای آنان یعنی افغانستان  وجود دارد وبا این بمب افگنی برداعش ایالات متحده، این گروهی راکه بنابراظهارات مقامهای افغان وشماری ازمنابع خبری بیشتر از 400 عضو ندارند بزرگ جلوه میدهد.
ازطرفی هم ولاد میرپوتین رییس جمهور روسیه درین هفته درمصاحبه بایکی از تلویزیون ها تهدیدهای احتمالی متوجه کشورش وآسیای میانه توسط داعش وگروهای تروریستی ازمنافذ افغانستان را خوب احساس کرده شدیداً نگرانی اش ازنفوذ این گروه را به کشورهای آسیای میانه مطرح کرد، درحالیکه پوتین هم ازآمادگی هایی کشورش برای جلوگیری از نفوذ داعش درکشورهای هم مرز با روسیه ومتحدان روسی خبرداده ونیز به رقیبانش فهماند که فرقه نظامی 201 آنشکور در تاجکستان روی همین هدف جابجا شده است.
 او ابراز امیدواری کرد که مجبور به استفاده از قوا بخاطر تهدیدات تروریزم درافغانستان نشوند ، روی هم رفته یک خبرکم سابقه را نیز شاید شنیده باشید اینکه مقامهای ولایت ارزگان گفتند که 11 سرباز روس در میان طالبان دیده شده اند که مصروف سرباز گیری درصفوف این گروه اند.
در تازه ترین مورد میخایل گورباچوف آخرین رهبراتهاد جماهیرشوروی سابق نیزدراظهاراتش وضعیت موجود درجهان را یک جنگ سرد روسیه با کشورهای غربی خوانده وتاکید کرد که این جنگ منجربه جنگ گرم خواهدشد.
MOAB یامادربمب ها درافغانستان جدا از اینکه تاچه حد محیط زیست را تخریب کرده است که نظر به خبرها تا 300 متر تونل های پرخم وپیچ داعشیان را نیزکشته است.
حالاآنانکه باورمند اند که ضرورت بود این بمب برای از بین بردن پناهگاهای داعش درافغانستان استفاده شود این را نمیدانندکه داعش درافغانستان آنقدرقدرت نظامی وتجهیزات جنگی ندارد که بتواند طیاره های بی سرنشین، جت ها وچرخبالهای نیروهای امریکایی را هدف قرار بدهند قرار معلومات ایالات متحده امریکا سلاح ها وموادی نیز دارد که تا اعماق این تونل ها میتواند زنده جان را بکشد پس چرا مادر بمب ها اینجا استعمال شد.
نظر به گزارشها این بمب دارای 8500 کیلوگرام مواد انفجاری بیشتر از 9 متر درازا ودارای قطر بیشتر از یک متر بوده است.
فکر میکنید که امریکا با اینهمه وسایل پیشرفته ومدرن وبا حضور نظامی درافغانستان نمیداند که منافذ داعش، طالب، القاعده وده ها گروه دیگرتروریستی ازکجاست؟ مگر اسامه در ننگرهار، خوست، بدخشان ویا تخار بود؟
مگرملاهیبت الله در بامیان غزنی،  کابل ویا لغمان بود؟
مگرحالا شوراهای پشاور وکویته، لشکر طیبه، لشکرجنگو، جهش محمد تحریک طالبان، شبکه حقانی و… درافغانستان است؟
مگر همین داعشیان اعضای تحریک طالبان پاکستانی نبودندکه از راه دیورند واز زیر گلوی آمریکا عبور نکرد؟
چرا این ابرقدرت اجازه داد که داعش تقویت شود تا روزی به گفتۀ امریکا تهدید جدی شود.
اینهمه نشان میدهد که بازی های بزرگ منطقه یی درحال شکل گیری است وبازیگران واقعی تلاش دارند مهره های بیشتری برای بدست آوردن منافع شان دریابند.
اما ازهمه بیشتر این ترس باید درافغانستان وجود داشته باشد که به احتمال خیلی قوی افغانستان به عنوان میدان جنگ وکشتارگاه انسان ها خواهد بود واین کشور بیشتراز کشورهای درگیر خساره مند خواهد بود.
برسیاست گران ومردم این کشور است که از بازی های بزرگ درجریان بوده وتلاش نمایند از راه های دیپلوماسی مسیراین رویای روی احتمالی را بگیرند وبا بکار گیری خرد سیاسی معادلات جهانی را به نفع خودشان حل نمایند.

تاج محمد سکندر – 27.1.1396