آرشیف

2015-11-9

محمد عالم افتخار

چرا افغانستان؛ سرزمین توحش گله ای و حشری است!

؟

درین پُست؛ عزم آن دارم که پیرامون پرسش های نخ نما و سهمگین که به دنبال سلسله جدید توحش گله ای و حشری در کشور خاصتاً به دنبال سنگسار کردن دوشیزه مظلوم ـ بی بی رخشانه در ده غلمین ولایت غورـ راه افتاده است؛ و بدبختانه همه نیز اساس و ماهیت دین اسلام را آماج قرار میدهد؛ به قدر توان تحلیل و تعلیل و درد دل نمایم.

ادامه مطلب اینجا