آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

چراغ قرمز

 

 چراغ قرمز

 
گونه هايت چراغ قرمزي است
كه من مي خواهم از آن عبور نمايم
حتا اگر جريمه اش
هفت سال زندان باشد
در سياهي سرد سلول انفرادي!
 
* *  *  *
 

زندگي

 
زندگي من ،  زمستاني است
           سرد، خسته كن ومِه آلود؛
اما اگر تو گوشۀ چشمي
        بر آن داشته باشي ؛
ولطفت را دريغ نفرمايي ،
چهارفصل حيات آن سبز خواهد شد
وبه همگان ثابت خواهد شد ؛
كه بلي ،
با يك گل هم مي توان بهاري داشت!
 
 
نبي ساقي
فيروزكوه