آرشیف

2020-9-8

رفعت حسینی

چتیاتی در باره هویت ملی در افغانستان

 
امروزدرسایت افغان جرمن آنلاین نگاشته یی دیدم از میرعنایت الله سادات بنام « بازتاب هویت ملی بر زندگی افغانها». ازدریچه یی که من می نگرم دراین مقاله ازهیچ گونه {بازتاب هویت ملی برزندگی افغان ها} ی مسکین وبینوا، دردرازای تاریخ ، اثری ونشانه وتذکری نبود.
عنایت سادات پرچمدارحزب خلق بود ودردهه چهل خورشیدی درتظاهرات پرچمی ها، گاهی، بیانیه نیزمی داد.
مقاله« بازتاب هویت ملی بر زندگی افغانها» سرشاراست از پُف کردن های همیشگی که [ عادت سیاسی] خلقی هاپرچمی ها شعله یی ها بود.
درین مقاله همان گونه که کارمل غـُـرمی زد، ازتمدن !های شکوهمند! باستانی! افغانستان ، بادهای فراوان بهوا رها شده است. درین مقاله میخوانید:
«… سرزمین باستانی افغانستان ، مسمأ به نامها ی آریانا خراسان وافغانستان مهد یکی از کهن ترین مراکز تمد ن ها ی جهان بود. ولی بالاثر عوامل گوناگونی که ذکر آن در ین نوشتۀ مختصر نمی گنجد ، در آغاز قرن شانزدهم به اثر هجوم قوتها ی مغلی ، صفوی و شیبانی ، دچار تجز یه شد….».
 بس وخلاص…….
تمام هویت ملی درافغانستان باستان موجودبوده است مگرلعنتی ها(مغلی ، صفوی و شیبانی) شیرازه تمدن کهنسال افغانستان را بهم زدند!!!!
آقای سادات بایستی اندکی ازهویت ملی در آریانا وخراسان تذکری می دادند وذهن تاریک وبیمایهء مارا بادرونمایه یی روشن وغنی، نوازش می نمودند. سادات بایستی بطورنمونه، از ابومسلم تذکری میدادند.
بومسلم را(خراسانی) ویک {  قهرمان خراسانی} ساخته وپرداخته اند وبه نام ونان ونوا رسیده اند .
باید بدانیم که ابومسلم،هویت ملی آنزمانِ حغرافیایی را که برآن حکم می راند برآتش بیگانه پرستی وسجده به قدرت خارجی مبدل به دود ساخته بود:
«بهزادان پور ونداد هرمزد[۱]  ملقب به اَبومُسْلِمِ خُراسانی[۲] (۷۱۸۷۵۵ میلادی) فرمانده نظامی ایرانی و رهبر جنبش سیاه‌جامگان بود که توانست با براندازی حکومت بنی امیه، حکومت بنی عباس را پایه‌گذاری کند. نام اصلی او بهزادان (پسر ونداد) بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده بگیرد. وی پس از پیروزی بر حاکم خراسان و تسخیر مرو، سپاهی را روانه عراق نمود و توانست در سال ۱۳۲ هجری قمری، مروان، آخرین خلیفه اموی را شکست دهد. با بر تخت نشستن ابوالعباس عبدالله سفاح به عنوان اولین خلیفه عباسی، امارت خراسان به ابومسلم سپرده شد. اما قدرت و نفوذ وی برای خلیفه و اطرافیان او نگران‌کننده بود. سرانجام، ابومسلم در سال ۱۳۳ ه‍.خ. ( ۱۳۷ ه‍.ق.)، به نحو توطئه‌آمیزی به دستور منصور، دومین خلیفه عباسی به قتل رسید.»
.
اگرخـِرد ووجدان وعقل ودادوشرف رهبران ما باشند ، هیچ گاهی نبایدازیاد ما برود که محمد ظاهرشاه ومحمد داود، آن رهبرانی درتمامی تاریخ افغانستان هستند که افغانستان را برای نخستین بار{{{ هویت ملی }}} بخشیدند.
این دو رهبر، محمد ظاهرشاه ومحمد داود،هویت ملی افغانستان را به جایگاهی والا وخجسته نیز رسانیدند.
اگر آقای سادات یا گرانقدر دیگری ادعا می نماید که پیش از محمد ظاهرشاه ومحمد داود،افغانستان هویت ملی ، حتا بمفهوم کهن،داشت، محبتی بورزند وبنگارند که چی وقت تا بیاموزیم.
درافغانستان معاصر، شرفِ انسانی نمی گذارد ازیاد برد:
 وقتی تره کی وسلیمان لایق ونجیب وبارق شفیعی وامین ، با دسیسه سازان دگر، حلقهٔ آهنین بردگی به روس را در هردوگوش سرزمین افغانستان آویزان کردند وداود را چلنی چلنی کردند، هویت ملی تازه سال افغانستان بیمارشد ومـُـرد!
پس از بردگی پرچمی خلقی به روس، زمان بندگی طالبان ومجاهدین اسلامی به
امریکا
عربستان
پاکستان
ایران
و { زن ستیزی/وضو/نماز/حج/ریش/تنبان/لنگوته/} فرارسید.‌
وآقای سادات پرچمی سابقه ازین [سیمای] هویت ملی افغانستان پس از مصیب ثور۵۷ ،هیچ وهیچ وهیچ ، یادی نکرده اند.