آرشیف

2015-5-27

نثار احمد حبیبی غوری

چاپ پر افتخار تاریخ طبقات ناصری

سرزمین ما از زمانه های گذشته میدان تاخت و تاز اقوام گوناگون بوده است و مردان و زنان دلاور و فدا کاری تا آخرین نفس های زندگی خود برای حفظ ارزش ها  و نوامیس خویش در برابر بیگانه گان  ایستاده اند تا پیمانه مرگ را سر کشیدند ولی از عقاید و آرزو های خویش دست بردار نبودند .
گرچه سرزمین ما مورد تاخت و تاز های زیادی قرار گرفته اما با هجوم چنگیز هست وبود مادی و معنوی سرزمین ما به یغما برده شد ویا محو گردید به همین خاطر است که آثار فرهنگی ، تمدنی ، زبانی حتی خصوصیات ملی و نژادی ما از بین رفت در هر زمان و بخصوص دورهء امپراطوری غوری ها هر عنصر جامعه ما شایستگی فطری خود را نمایان ساختند زمانی فیروزکوه و تخارستان و بامیان تا کابلستان و کندهار و باغ ارم تا هریوا و فراتر از آن ماورالنهر و هندوستان مرکز دلیران و آزادگان بوده است .

چاپ پر افتخار تاریخ طبقات ناصری

در سالیان قبل علاقمندان زیادی به تاریخ نویسی در سرزمین ما وجود داشتند و سعی می کردند جزئیات گذشته را روی کاغذ آورده و به پیر و جوان بازگو می کردند مردم زود باور و خوش باور ماهم زود باور تر از امروز بودند . برگرفته از کتاب ایین فتوت وجوانمردی .
اما امروز که تمدن والای انسانی به اوج خود رسیده بازهم در کشور ما همه چیز واژگونه جلوه داده می شود و ابر مردان تاریخ و شهکار های شان بیاد فراموشی سپرده می شود .
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری منحیث رسالت کاری و احترام به تاریخ و دودمان غوری ها درمشوره با دانشمندان چون پروفیسور عزیز احمد پنجشیری نویسنده کتاب جغرافیای تاریخی غور، استاد شاه محمود محمود مولف چندین کتاب تاریخ در مورد غوری ها، دکتور محمد عابد حیدری استاد تاریخ در ناروی، نویسنده تاریخ زیبای سیاسی نظامی غور پروفیسور حسین یمین استاد پوهنتون کابل و ده ها دانشمند دیگر به چاپ مجدد تاریخ طبقات ناصری که نتیجه زحمات منهاج السراج جوزجانی مورخ زنده امپراطوری غوری ها بوده دست یازید .

چاپ پر افتخار تاریخ طبقات ناصری

چون همه مورخین و دانشمندان میدانند که طبقات ناصری در سال 1343 هجری شمسی با زنگری وتحشیه  و تعلیقات در آن اضافه گردید که هویت وتبار غوری ها زیر سوال رفته بود و کسانیکه دست به چنین عمل زدند هدف شان حذف هویت و کشاندن افتخارات غوری ها به نفع شخصی شان و حتی کتاب های نذیر پته خزانه و غیره را جعل کردند تا بتوانند تاریخ پر عظمت طبقات ناصری را زیر سوال ببرند لذا بر آن شدیم تا تمام تحشیه ها و تعلیقات جعلی در طبقات ناصری را حذف نماییم و ثابت سازیم که طبقات ناصری متن اصلی نوشته های قاضی مهناج السراح جوزجانی به چاپ برسد و در حقیقت اعاده حیثیت تاریخ طبقات ناصری ما با چاپ مجدد آن توسط بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بدست آمد از چاپ مجدد طبقات ناصری حدود پنج سال میگذرد، این تاریخ زیبا نه تنها در ارگانهای تحصیلات عالی داخل کشور بلکه در سراسر جهان به علاقمندان و تاریخ پژوهان توزیع گردیده است، به کمال تأسف بعضی از دوستان و دانشمندان هموطن ما حالا به این فکر شدند که گویا تاریخ بشکلی تحریف و یا به آن چیزی اضافه و یا کم گردیده است، ایکاش این فکر خود را آنها سالهای قبل که یقینأ بکرات هم ایت تاریخ را ملاحظه و مطالعه نموده بودند ابراز میداشتند و از طریق فیسبوک این تارنمای اجتماعی که کنون به یک محل مسخره مبدل شده عقیده ی نیک شانرا تبارز نه، بلکه مستقیمأ به آدرس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری ارسال میکردند، تا مسئولین بنیاد بر وفق نظرات نیک شان در چاپ های بعدی که عنقریب راه اندازی خواهد شد در نظر گرفته می شد، اما حرفهای پوشیده در ابهام که «گویا شاید کدام نهادی این کتاب را چاپ نموده باشد و یا ایران به آن دست اندازی کرده باشد» در قاموس ادبیات و دانشمندی نمی گنجد   و اینکه از دو جلد به یک جلد و متن آن برداشته شده است باید بدانند، که ما خود را وارث نیکان نامداروسلاطین میدانیم که در عصر شان عدالت، اسلام و انسانیت از مقام بالای برخورداربود و هیچگاه به کم و اضاف متن تاریخ دست بازی نکرده و تحت نظر اساتید بزرگ که از ایشان نامبرده شده صرف جعلیات و خرافات تحشیه شده را کم نمودیم که این تاریخ پاک به یک جلد حقیقی مبدل گردیده است.
هر گز هدف ما خیانت به طبقات ناصری و تاریخ پر افتخار غوری ها نبوده بلکه ما با تاسیس و ایجاد بنیاد فرهنگی جهانداران غوری در تقویه و معرفی دوباره سرزمین و سلسله ای فراموش شده دودمان غوری ها سعی بلیغ بخرچ داده ایم و به اعاده هویت و حذف جعلیات آقایان که از لابلای آرشیف شان اسناد خیانت و جعل کاری را بدست آورده ایم و با سربلندی و افتخار به چاپ مجدد تاریخ پر افتخار ما طبقات ناصری متن اصلی منهاج السراج جوزجانی اقدام کردیم و در تمام منابع علمی و اکادمیک کشور توزیع گردیده و همه دانشمندان و محققین حقبین وراستگو حمایت و تائید خود را اعلام نموده اند و ما بر آن می بالیم
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری از بدو تاسیس بر مبنای تحقیق و پژوهش بخصوص در مورد تاریخ غوری ها تلاش های فراوان کرده و از جمله ده ها کتاب که این بنیاد بچاپ رسانیده یکی هم طبقات ناصری نوشته منهاج السراج جوزجانی بوده است تمام حقیقت یابی ها و تحقیق عمیق در مورد اضافات بنام تحشیه و تعلیق ها درین کتاب معتبر تاریخ آورده شده بود که جزاهانت و بدنامی تباروهویت ما چیز بیش نبود .

چاپ پر افتخار تاریخ طبقات ناصری

باکمال احترام که ما به تمام دانشمندان کشور مان بخصوص غوری های عزیز داریم، صادقانه اعلام میداریم که : هدف بنیاد رفع آن همه بی عدالتی ها، جعل کاری ها و خدشه های که در تاریخ امپراطوری باعظمت غوری ها وارد گردیده بود می باشد، ما همین اکنون ده جلد کتب تاریخی، ادبی و فرهنگی را از نویسنده ها و قلم بدستان غوری مان به چاپ آراسته ایم و در این راه با قدم های استوار راه مانرا دنبال می نمائیم.
ایکاش دوستان ما که اقدامات این بنیاد را به نظر دیگر نگاه می کنند، مطالب خوب علمی، ادبی و تاریخی شانرا به آدرس بنیاد می فرستادند تا با افتخار در چاپ اثرات شان اقدام می کردیم، هکذا علاوه می شود همین اکنون نامه فرهنگی این بنیاد تحت نا «شنسبانیه» بصورت ماهوار از حوزه غرب به نشر میرسد و حاوی مطالب زیبای ادبی، هنری، تاریخی، فرهنگی است، دوستان ما در عوض اتهام بستن به این بنیاد آنهم بشکل مرموز عقیده نیک شانرا از طریق شنسبانیه می توانند ابراز دارند و برای ارتقای فرهنگ غنامند غورباستان از این طریق مساعدت نمایند و بصورت کار شناسانه ما را حمایت نمایند.
یکبار دیگر از دوستان که به این تشویش افتاده اند که گویا تاریخ طبقات ناصری مورد دسبرد قرارگرفته احترامانه می طلبیم میدان کار و زار ادبی، تاریخی و علمی از طریق همین بنیاد بشما هموار است، بیائید شتارت های خویش را برای غنای فرهنگ وطن تان از همین راه تقویت نموده و ضد نظرات کوته بینانه که دیگر بازارندارد، متحدانه عمل نمائید.