آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

چاپلوسی هم بــه نوبت است

این حقیقت را از زبان یکی از دوستانم در یافتم وفهمیدم نه تنها چاپلوسی که همه فرصت ها به نوبت است وامکان دارد چانس گاهی تکرار شود.روز های عید قربان در هوای خشک وسرد رهگذرجاده های خاکی و گل آلود شهر چغچران بودم در نزدیکی پل که شهر چغچران را به شهر تاریخی کاسی وصل میکند به یک دوستم بر خوردم وبعد از جور پرسی وتبر یک گوئی عید اضحی گرم صحبت بودیم وگفت به شما هم عید خوش وروز های آرام میخواهم وامروز والی صاحب هم جهت عیدی به دیدار مردم رفت خیلی خوب کاری هست ومن هم بله گفتم وازین عمل والی صاحب تقدیر نمودم وگفتم من هم دیدم والله خوش شدم.باری از وی پرسیدم راستی والی صاحب از کدام حزب است؟ گفت والله نمیدانم ، چرا؟ گفتم شاید از حزب اسلامی باشد بخاطریکه درین روز ها بعضی بچه حزب اسلامی فعال شده اند وپیش پیش می دوند! گفت نه خیر آنطور نیست اصلا چاپلوسی به نوبت است حالا نوبت ایشان رسیده البته والی صاحبان دیگر نفر های خودرا داشتند واین افراد تا حال معطل بودند شاید زمینه مساعد شده باشد تا نوبت را بگیرند.باز پرسیدم خی ایشان نفرحزب خاص خودرا ندارند؟ گفت منظورم این نیست بلکه والی صاحب فعلی بیشتر از هر والی دیگر نفر دارد منتها نوبت اول را بچه های منسوب به حزب اسلامی گرفته واگر حوصله داشته باشی برایت توضیح میدهم گفتم با آنکه سرد است حرف های شما را میشنوم وی در ادامه گفت:

والی صاحب جدید از أهل سادات است وشما می دانید که سادات در افغانستان از هر حزبی بیشتر طرفدار دارند یعنی همه مردم مرید ودستبوس شان هستند.وقتی شا محمد جان ویا زلمی جان آغا بیایند دران وقت مردم از همه أحزاب به دستبوسی شان میروند ووالی صاحب هم از سادات مشهور وهم کمی قدرت دارند بری دسبوسی شان توجیح زیاد وجود دارد وقابل سؤال نیست.بناء به نظر من والی صاحب مربوط به کدام حزب نیست وهمین که ایشان از أهل سادات وخاندان پیامبر اسلام اند بیشتر از یک حزب اعتبار دارند.واینکه چه کسی در احترام سبقت می جویند طبعا چانس آن است که خودرا جا زده فعلا نوبت از بچه های حزب اسلامی است.در آخر گفتم خی من هم میتوانم به نزدیکی ها راه بیابم باز برایم شعر چهار کتاب را خواند که: قرب سلطان آتش سوزان بود.کمی خنده کردیم…

در ادامه گفتم اگر اجازه دهید نظر شمارا در مورد والی صاحب جدید پرسان کنم؟ گفت شما هم به این سردی هوا چه چیز ها می پرسین برویم جای بنشینیم.گفتم حالا جای میروم . گفت حالا که پرسان کردی بیا که نظر خودرا بگویم.گفت: اصلا حرف خوب وبد در والی های غور نیست حرف اصلا در نام ولایت ومردم همین ولایت است خصوصا باشندگان شهر چغچران!گفتم نفهمیدم ؟گفت همه والی هائیکه در غور آمده اند مردم بد نبودند اگر خوب نکردند بد هم نکردند ، منتها نام ولایت غور آن قدر عقب مانده است که والی هارا ولو نابغه هم باشند به فراموشی می سپارد.طور مثال والی جدید وقتی در سر پل بود یک شخصیت خبر ساز بود هر روز تصویر آن در تلویزیونها دیده میشد که پروژه هارا افتتاح میکرد وچند نوبت مورد حمله قرار گرفت خلاصه از طریق مطبوعات شخصیت خیلی مطرح ومشهور بود، اما وقتی بحیث والی به غور مقرر شد بیش از یکماه در کابل منتظر بود ارگانهای مربوط برایش طیاره را آماده نساختند که به غور بیاید حتی معاون رئیس جمهور در همان شب وروز به چغچران میامد برایش نگفتند صبر کن شمارا هم که مسئول 800000 نفر مقرر شده اید با خود می بریم وبه مردم معرفی میکنیم.نه خیر والی صاحب با قبول همه خطر ها از زمین آمد وصبح طیاره حامل معاون رئیس جمهور وبرخی أعضای کابینه آمدند وحرف خودرا زدند ورفتند حرف هائیکه همه دروغ وغیر عملی بود بود ازان تاریخ تا حال کسی نام غور را نگرفته.وشما منتظر آینده باشید.

دوم مردم شهر چغچران والی های نابغه وخوشنام را بیکاره وبد نام میسازند.هر کس متوجه خود است.ببین چند سال از عمر این ولایت میگذرد تا هنوز یکدرخت بید وچنار در کنار دریای هریرود شانده نشده آیا چغچران از بامیان سرد تر است؟ نه خیرولی این مردم آنقدر لت وبیکاره اند که میخواهند والی ها به دهان شان نان کنند، درخت بشانند وسرک های پیشروی خانه شان را هموار کاری کند وجوی ها وغیره خود شان هیچ کاری نمیکنند.اگر کسی نهال بنشاند ایشان حین عبور با دست راست وچپ شاخه وتنه اش را میشکنانند.شما شاهد باشید که بعد از چند وقت همی مردم باز مواشی خودرا می فروشند وهمراه خورجین خود به دروازه ریاست جمهوری وارگانهای محل استاد میشوند که والی ما بیکاره است والی به حق ما ظلم میکند والی عدالت ندارد.والی از قوم ما کسی را مقرر نمیکنند وغیره حرف ها.خلاصه مردمیکه با والی ها سر وکار دارند فقط منتظر اند برای شان چیزی داده شود والا نا راض اند.گفتم خی عیب در ماست ؟گفت خی در کجاست ؟ باز گفتم خی چاره چیست؟ گفت برای ما مردم ملا عبدالرحمن بادغیسی خوب است می بینید چند نهال که پیشروی شفاخانه است از زمان اوست که بزور غرس کرده وحالا سبز است.ما از خنده سوء استفاده میکنیم وخشم وغضب را بنده ایم..