آرشیف

2015-1-16

عبدالسمیع عشرت

چالش های امنیتی مردم شریف ولسوالی تیوره را نگران ساخته است

 

بسم تعالی

ولسوالی تیوره دومین ولسوالی ازنگاه نفوس درسطح ولایت غوربشمارمیرود.ولسوالی تیوره ازنگاه آب هواوسبزه چمن مقام اول رابه خودکسب کرده،ویکی ازولسوالی های کلیدی ولایت غورمیباشد. مردم شریف ولسوالی تیوره علاقمندی خاصی به ویژه،به علم فرهنگ دارند. مردم که صاحب تفکروتدبرودارای یک اندیشئه قوی وراسخ که دورازهرنوع تعصبات قومی ,مذهبی ودینی,ونژادی بوده ,ودرطی چندسال گذشته اگر چه عاری از بعضی معضله هانبوده، بازهم نسبت به روی بعضی مسایل های سیاسی ,ومنطقوی ازجمله ولسوالی های امن ولایت غوربشمارمیرفت. متأسفانه که امروزروی یک اندازه مشکلات های منطقوی ومنافع شخصی, مردم شریف تیوره ازبی توجهی مسئولین دولتی وکم رنگی فعا لیت ها ی آنان ازهرنوع تخلفات وبی عدالتی ها, واززورگوئی اشخاص وافرادقدرت مند وگروه های مسلح غیر مسئول وهزاران مشکلات گوناگون باافزایش گروهای سارقین، وعدم تأمین امنیت وبا تکتیک های سیاسی ،مردم رادرقبال مسئولیت های زندگی، اجتماعی شان نگران ساخته است.درحال حاضر بیش از%75ازمردم کشورما درناامنی های گوناگون چه ازطرف بعضی نا راضیان، ا زطرف افرادمسلح غیرقانونی به سرمی برندکه این گونه ارقام نشان میدهدکه بسیارازمردم ماتاهنوزازآزادی کامل حقوقی خویش برخوردارنیستند، یعنی اینکه حقوقی ندارند. به نظرمن راه حل این معضله ها در استقلال کامل مردم چه از نظرسیاسی، چه از نظراقتصادی با شد مهم است. در سراسر کشورعزیز ما افغانستان فقط نام از استقلال است ولی نشان ازاستقلال نیست؛ ما استقلال را تنها ازجهت سیاسی آن بررسی نکنیم! بلکه استقلال اقتصادی مهمتر از استقلال سیاسی است. ما تا زمانیکه احتیاجات اقتصادی مردم رامهیا نسازیم! و مردم ما از فقر وهلاکت، نجات نیابدنا امنی ها باز هم دامن گیرخواهدبود. پس هدف من از نوشتن این مقاله، بدون کدام طرفداری سیاسی و تنظیمی انعکاس واقعیت ها است نه کدام هدف دیگر، و در اخیر تاُکید من برای قشر جوان وتحصیل کرده این است که همیشه واقعیت گرا باشند. 

عبدالسمیع "عشرت غوری" دانشجوی ژورنالیزم