آرشیف

2020-7-25

شاه ولی آرین

څانګې د ګلونو مې خزان وهلي دي
څانګې، څانګې د ګلونو مې خزان وهلي دي
هر خوا ته شنه باغونه مې طوفان وهلي دي

لږ تم شه صبر وکړه ای زما خـواره نصیبه
هـرخوادي فریادونه  ټول هجران وهلي دي

اغوس دنمارک
۱۸/۰۷/۲۰۲۰

څانګې د ګلونو مې خزان وهلي دي