آرشیف

2014-11-22

منیژه سلیمی

پیک !

 

اگر چه خینه بعد از عید است ، امابمناسبت روز کودک سروده شده بود ، نسبت نبود انترنت بدسترسم بعد از وقت فرستاده شد ، معذورم .

 
   ای پیک نامه بر !                                                         با شور و هلهله
این نامه ام ببر                                                             یک فوج کودکان
آنرا بگوش عزیزان من رسان ،                                         باهم دوان دوان
در گوش کودکان                                                           آنک اشاره و دارند این صدا ،
آنها که دوستان ماست ،                                                  آهای !
برگوی این پیام ،                                                          آهای ! طفلکان ره
ای خواهران ما !                                                          آهای ! جمع محرومان خسته دل
ای جمع اخویان !                                                         تنها کجا روید
ای تشنگان صلح                                                          آئید سوی ما
وی همدلان ما                                                              با عزم و همدلی
ما سخت تشنه دیدار صلح پایدار                                         یکجا سفر کنیم  
لطف و هنرکنید                                                            راهی که میرویم
برپا شوید زود                                                             راه رهیدن است
بهر نجات ما                                                                            ره سوی کوکب است
با خود بیاورید                                                                            قصر ستاره هاست
آبی زلال و صاف که صلح و صفا دروست                                  آهنگ زندگیست
برپاشوید ، هان                                                              ره سوی مکتب است
تاکی به خواب ناز                                                       ره سوی مکتب است .
تاکی به پای گودی بیجان غنوده اید                              
آری ! بپا شوید                                               
    آنسو صدا ، صداست