آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

پیکرواحد

ما همانیم کز ازل اسلام و انســــان زاده ایم
این دو اصل ناب را فرزانه خو دل داده ایم
 
بین ما برتر به تقوا حــــق الله داد مــــا ست
غیر تقوا برتری را کــــذب و لاف ساده ایم
 
هر گروه و دسته ما عضـــو ناب دیگر است
ازچه رو خودکامه گی را بال وپربگشاده ایم
 
کــــاروان ما به جمع دیـگران زیــــبنده تـــر
و رنه ما تنهایی تک بیگرد و بــی آبــاده ایم
 
آنچه داریم در بساط خود نماد جمله گیست
چونکه ما یک پیکر و یک مردم آزاده ایم
 
 
حــــــد نگهـــداریی ما بالنـــــده گی رسم ماست
در سلــــــحشوری و وحدت آزمـون را داده ایم
 
ما غلام باغ انسیم، رنـــــگ و بــوی ما یکیست
آن و این برما نبـــــــاشدچونکه یــک اولاده ایم
 
خود ستائی خاطـــر ما را ملالی بیش نیـــــست
همپذیری را به همت رنگ و رویـــــی داده ایم
 
وصف عطر از قول عطاران بازرگان چه سود
مشک خود بـــو را خـــــریدارو به دل آماده ایم
 
تا به کــــــــی باشیـــــم مست باده امــــاره گون
در ره لوامـــه بودن از چـــــــه رو بی بـاده ایم
 
گــــر قلــــــم دارد رواق طعنــه ها را جستـجو
از بــــرای پیــــکر واحد زرنــــگ افتــاده ایم