آرشیف

2015-1-23

استاد خیرالاحد غوری

پیمان شکنی از دیگاه بـــــزرگان سخن :

پیمان شکنی از خصایص نا ستوده ایست که چهره انسانیت را مخدوش میکند و سر منشا تشتت اجتماعی و اخلاقی میتواند شد اسدی طوسی پیمان شکنی را معادل بر گشتن از دین میداند.

چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دین
که این هردو به ز آسمان و زمین

حکیم ابو القاسم فردوسی نیز پابندی به عهد را میستاید و آنرا در بر کندن ریشه و رشته بدیها موثر میداند:

بکوشید و پیمانها مشکنید
پی و بیخ و پیوند بد بر کنید

سست پیمانی در حقیقت به خاک افکندن نام ونشان بزرگان است ودر تضعیف شخصیت (خصوصا شخصیت شاهان و پهلوانان) یکی از مهره های اصلی است:

چو پیمان شکن باشی و تیز مغز
نباید ز پیکار تو کار نغز

چو پیمان آزاده گان بشکنی
نشان بزرگی به خاک افگنی

ندانی که مردان پیمان شکن
ستوده نباشند در انجمن

چه نیکو تراست از وفا دار دوست
وفاداری از دوستان بس نکوست

درپهلوی وفاداری به عهد ها ومیثاق ها بردباری از ارزش های مهم انسانی است که خصوصا در تداوم و تعمیم تسلط شان و تنظیم امور مردم ومملکت کارایی عظیمت دارد.

نگر تا نباشی جز از بردبار
که تیزی نه خوب آید ازشهریار

برد باری سرنامه مردمی و آغاز گاه سفر به سر زمین فکر و فرهنگ است:

به فرهنگ یازد کسی کش خرد
بود در سرومردمی پرورد

سر مردمی برد باری بود
چو تیزی کند ننگ وخواری بود

هر آنکس که ایمن شده شاد گشت
غم ورنج او سر به سر باد گشت

شتاب نقطه مقابل بردباری است که کاریست شیطانی و مایه ای پشیمانی. آهسته روی متضمن پیوسته روی وراه اصلی تکمیل و توسعه حرکت های انسانی است.

زدانا شنیدم یکی داستان
خرد شد بدینگونه هم داستان

که آهسته دل کی پشیمان شود
هم آ شفته هوش را درمان شود

شتاب و بدی کاری اهریمن است
پشیمانی و رنج جان و تن است

دل ومغز را دور دار از شتاب
خرد با شتاب اندر آید به خواب

رهبران دولت وحدت ملی بدانند که با مردم پیمان بسته اند و ایجاب می نماید تا از پیمان پیروی کنند. ایشان با غوریها در زمانیکه بسیار دست تنگ  بودند چنین  پیمان بسته بودند:

  1. مشارکت غوریها در ترکیب نظام سیاسی کشور

  2. شروع کار پروژه بند برق گرم آب

  3. آغاز کار سرک مرکزی که در تاریخ کشور بنام (Central Road)  یاد میشود و از اهمیت بزرگ اقتصادی  و استراتیژی بر خور دار است .

    غوریها به عهد و پیمان وفا کردند کنون نوبت شماست  آقایان
    2 دلو 1393
    شهر کابل