آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

پیمان امنیتی امریکا و افغانستان، چالش ها و دشواری های فـــــرا راه آن

خروج قوای ناتو از افغانستان مطابق فیصله های قبلی ناتو ادامه دارد، ظاهراء دولت افغانستان جهت مقابله با بحران وجنگ آیندۀ که همه کس به بوقوع کامل آن باورمند هستند، با اطمینان سخن گفته، وچنین تذکر میدهد که قوای مسلح کشور میتواند جلو تعرض ونفوذ طالبان را سد نموده ونمیگذارد که خلا امنیتی در کشور ایجاد گردد. با وصف این همه اطمینان ها بازهم مردم افغانستان با ساختار اجتماعی وسیاست های دولت موجود با شک وتردید نگریسته ،وخروج این قوارا به نفع خویش نپنداشته خواهان موجودیت باالقوه ء قوای امریکایی ناتو در کشور خود هستند ،ولی چالشهاها ودشواریها درافغانستان به گونه است امریکا نمیتواند که این معضلات نادیده انگاشته درباره غور وتعمق ننماید 
معضله نخست فساد : 
این پدیده چنان با سبک ومیتود مافیایی در کلیه شون اجتماعی ،سیاسی وامنیتی رخنه نموده، مردم افغانستان به این اداره با دلهره ووسواس به هر پیشنهاد نظر اعلامیه وابلاغیه ء آن با شک وتردید مینگر ند، ونمیتوانند حد اقل اطمینان واعتماد واطمینان را به دولت موجود در ذهن خویش تداعی نمایند ،ریشه های فساد زندگی اجتماعی واداری دولت را چون پدیدۀ اختاپوتی در هم پیچیده که راه رهایی از این بحران غیر ممکن به نظر میرسد ،دولت مردان در تفکرات پشت پردۀ خویش در پلان زر اندوزی واستفاده سوء از این فرصت پیش آمده اند، به یقین آنها توانسته اند توسط یک تیم چپاول گر دارایی مردم افغانستان را به انواع گوناگون بدزدند !آنهادراین راستا نهایت با تیز هوشی زرنگی عمل نموده با فریب وتزویر بخاطر منافع فردی خویش عمل مینمایند . 
معضلۀ دوم عقب ماندگی اجتماعی: 
این پدیدۀ کهنۀ قبیلوی اساس ورکن مناسبات اجتماعی را در جامعه تشکیل میدهد قانون اساسی وکلیه قوانین کشور در مقابل این پدیده نا هنجار متاع است که هیچ گونه ارزش ندارد این مناسبات عقب ماندۀ اجتماعی در کلیه ارکان دولت باعث ایجاد بزرگترین بحران وتبعات ناشی از آن است. 
سوم نفوذ کشور های همسایه: 
حمله به افغانستان در سال 2001 بعداز یک التیماتوم شدیدا لحن به کشور های همسایه به مرحله اجرا در آمد، آوان که بم ا فگن های امریکایی طالبان والقاعده را میکوبیدند ،پرویز مشرف با پر رویی تمام به جبهه مقاومت آن زمان اخطار میداد که نباید از این فرصت استفاده سوء نمایند ،همه کس بیاد دارد نیرو های امریکایی مشاورین وکرنیل جرنیل های پاکستانی را توسط طیارات بی نام ونشان به پاکستان انتقال دادند وپاکستان بعداز تخلیه اتباع خویش در شمال افغانستان بازهم به متحد قدیمی خویش گوش زد مینمود منافع پاکستان را همیش در نظر داشته، ودر راستای حفظ این منفعت گام بردارد. از آن جمله تشکیل اردوی هفتاد هزاری از پیشنهادادت پاکستان بود وامریکایی ها هم در جابجایی کدر های دولت افغانستان از مشوره ها دولت پاکستان سود میبرد، این مشوره های پاکستان باعث رشد ،تکامل ،قوت بیشتر طالبان والقاعده شد، وبه شدت جنگ و درگیری در افغانستان افزود، وایران هم تغیرات در همسایگی شرقی وغربی خویش را با تظاهر با انتقاد از غرب به نمایش میگذاشت. طالبان دشمن ایدیولوژیک ایران که اتکا به عربستان وامارات متحدۀ عربی داشت توسط غرب از اریکۀ قدرت به زیر افگنده شد ،در سرحدات غربی ایران صدام حسین با همه جلال وعظمت آن توسط امریکا سرنگون گردید ونوع خلا قدرت در عراق و افغانستان پدید گشت ،خصوصا در عراق بازی کاملا به نفع ایران بود این سه معضل اساسی قبلا تذکر یافت تردید ودو دلی در حلقات سلسله مراتب قدرت در امریکا ایجاد نموده است، که امضا پیمان امنیتی با کشور چون افغانستان که سالار فساد با عقب ماندگی اجتماعی وفشار کشورهای همسایه میتواند به سود غرب وامریکاباشد؟ 
ولی با همه پرابلم ها و دشواری ها وچالش ها در سطح ملی وبین المللی، مردم افغانستان خواهان روابط خاص واستثنایی بااضلاع متحدۀ امریکا اند ،امریکا با مصرف میلیاردها دالر پول وتلفات انسانی به تداوم حفظ منافع استراتیژیک خویش در منطقه به پیمان امنیتی خاص به افغانستان ضرورت احساس مینماید؟آیا این ضرورت را میتوان با منافع جانبین جستجو کرد ؟ ،اگر لحظۀ بپذیریم که امریکا قشون خویش را از افغانستان خارج ساخته وافغانستان را دوباره به نظامی گران پاکستان میسپارد اشتباه بزرگ استراتیژیک خواهد بود، اگر اسامه بن لادن در قید حیات نیست ایمن الظواهری مغز متفکر القاعده با امکانات وسیع اقتصادی ونظامی جانشین بن لادن بوده که امپراتوری بزرگ القاعده را در سطح جهانی تحت اداره خویش دارد، ونیرو های محافظه کار جهان عرب وشیوخ مرتجع آن کشور ها سلفی ها، ووهابی ها در منطقۀ خود مختار وزیر ستان جنوبی وشمالی ،کویته تحت رهبر ی ای اس ای پاکستان در فعالیت همیشگی هستند، وخطرات احتمالی وواقعی امریکا واروپارا هر لحظه تهدید مینماید، ولی با این همه مخاطرات خروج قوای امریکایی از افغانستان یک عقب نیشینی تا کتیکی نبوده ومیتواند تغیری در توازن قوا در سطح منطقه ایجاد نماید که پیامد های بعدی آن چندین حادثۀ یازدهم سپتامبر برای اروپا امریکا بهمراه خواهد داشت.