آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

پیــام دختران ناشنوای ولایت غور در روز جهانی معلولین

"به نام خدا

امروز چهارشنبه 13 قوس 1392

سلام به همه بزرگان ومعلولین .

روزمعلولین را به همه تبریک می گوییم. وما نا شنوایان ،همچنان معلول هستیم ،که دولت هیچ توجه به حیث معلول نداشته وما خواهان حمایت دولت وبزرگان هستیم."
دفترولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست کارواموراحتماعی ولایت غور برای اولین بار به طور مشترک ازروزجهانی معلولین تجلیل نمودند. دراین جلسه روسای ادارات دولتی، وحدود 200 تن ازمعلولین اشتراک نموده بودند. درابتدا جواد رضایی رئیس دفترحقوق بشر درمورد حقوق اساسی معلولین ، (حق کرامت انسانی؛ حق اشتراک وبرخورداری کامل ازحقوق ،سیاسی ،مدنی ،اجتماعی، واقتصادی ؛ حق بازتوانی ، حق آموزش …)صحبت نمود.سپس پیشنهادات مشخص کمیسیون حقوق بشرراجهت بهبود وضعیت معلولین ، درزمینه استخدام 3% فیصد ازمعلولین، آموزش فنی وحرفه ای،تخصیص 1.5 % بودجه ملی برای بازتوانی معلولین مطرح نمود.
بعد ازآن داکترگل احمد عثمانی رئیس کارواموراجتماعی درمورد فعالیتها، دستاوردها ومشکلات معلولین درولایت غور صحبت نموده وخواهان توجه دولت وتلاش معلولین برای استیفای حقوق خود شان شدند. درادامه سرکس تعلیمی افغانستان نمایشات جالب را درمورد کمک به معلولین نا بینا وازدواجهای قبل ازوقت اطفال ارائه نمودند.دختران نا شنوای غور نیز با نوشتن پیام فوق مشکلات خود را مطرح وروزجهانی معلولین را تبریک گفتند. دراخیرجلسه قراربرآن شد تا کمیته دادخواهی ازحقوق معلولین دراین ولایت تشکیل گردد.