آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

پیشوازِ لیلایی های فضل و ساقی

لیـلا، چـرا نگاه تو بی آرزو شده
دلگیر، چشم های تو از گفتگو شده
لیلا، نگو که غصه نخوردی؛ در آینه
تلخیِ روز هـای شکرآب، رو شده
ای کامبخش عفت و آغوش، زندگی
نامرد و زن ستیز و ابوجهل خو شده
لیلا، همیشه بوسه همان سیب جاذبه ست
در گونه هـای ملتهبت، رنگ و بو شده
ده قرن عشق ورزی اشعـار فارسی
دیبـاچة بلنـدِ بنـاگوشِ تو شده
تا ماه، ابر،… پرچمِ کشور به صوفیه
عطر و هوای دامنِ تو سو بسو شده
گر کوه های غور بهـم بخیه می شوند
زخـم سـیاهِ فاصله ها تو هم رفو شده
لیلا، صدای من، غزل و استعاره نیست
مُهرِ سکوتِ تست به جوهر، فرو شده
 

صوفیه ـ 1389