آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

پیشنهاد به روشنفکران غــــــــوری ام

 
 
سلام به غوری های عزیز و محروم!  
 ما (غوری ها)  درین اواخر ، شکر خدا دهان باز کرده ایم، خیلی ها از باستانی بودن غور، از پامال بودن و یا پایمال شدن حقوق حتی بسیار ابتدائی غور و انسان ها اش توسط حاکمان مرکزی ( افغانی)، می گوئیم و می نویسیم.   این آواز دادن های ما، کار ضرور و آغاز بسیار کوچک، ولی نهایت مهم برای انجام کار های عملی درآینده،  برای بدست آوردن آنچه خواست ما است، می باشد.  من چندی پیش نظریات و پیشنهادات ام را درمورد چگونگی بیرون رفت  دراز مد ت ( راه کوتاه برای غوری ها وجود ندارد ) از بد بختی های موجود، از طریق دریچهء روشنائی غوری ها ( جام غور )، ارسال داشته بودم و اینک تکرار می کنم که:
بدون مبارزهء سازمان داده شده، یعنی بدون داشتن سازمانده و سازماندهی، غور وغوری ها، صد ساله های د یگر زیر ستم و استبداد حاکمان خود کامه خواهند ماند.  این ضرورت، فقط درهمدلی و اتحاد ما اجرائی شده می تواند.  متاءسفانه، احساس چنین ضرورت مبرم و بسیار ضروری را، من در حال حاضر ، در وجود  روانی غوری هایم، نمی بینم.  و یا احسا س وجود دارد ولی خیلی تابع سیاست تفرقه است.
انتظار احترام کردن را از حاکمان، نسبت به خود یکی و طلب حقوق ملی ما از ایشان ، دیگر است. بیائید نشان دهیم که ما نه تنها نیاکان متمدن داشته ایم،  بلکه امروز هم، مردمان با دانش و با فرهنگ داریم، یعنی تمدن فرهنگی غور و غوری ها ( هـر چند قرن ها ست، تا سرحد نابودی، توهین و تحقیر هم شده )، نمرده ، زنده است و جاودان خواهد بود.
الآن،  به منظور معرفی وشناساند ن داشته های فرهنگی، ادبی و هنری غوری ها ی امروزی، و برای احترام گذاشتن به خود وبه  فرهنگ غوری ای مان، پیشنهاد دارم:
هرگاه دانشگاهی ، انستیتوتی و یا کدام مدرسه ای در شهر چغچران، در آیندهء نزدیک و یا دور، ایجاد می شود، بنام های بزرگان غوری در تاریخ نوین فرهنگ ادب و هنر، مرحومان استاد محمد سعید مشـعل و حاج محمد پروانه، اساس گذاری و یا نهاده شود. و یا حد اقل در زادگاه این دو مشعل دار واقعی ادب و هنر غوری ، مدارس و یا مکاتبی بنام ایشان ایجاد شود. 
انجام  چنین کاری ، بطور قطع از صلاحیت حکومت محلی است  و حتی از صلاحیت یک ارباب محل است.   بیائید نمای " ما هم هستیم" خود را از این طریق  برای د یگران روگشائی کنیم.  این اد یبان غوری و مانند ایشان افتخار ما غوری ها اند و ما با اجرای چنین کاری، وافعآ ایشان و خود را احترام کرده ایم.  انجام  این  کار آغازی  احترام به خود کردن  خواهد بود.
حتمی انتظار نظرات و پیشنهادات شـما هستم. 
 
با احترام وادب خدمت همه غوری هایم!
afuk@i.ua