آرشیف

2015-1-14

محی الدین عزیزی

پیشنهاد بــــــــــــــــــــــه دولت محلی درغور

 

(صمیمانه تقاضا میشود که موضوع را یک طرف قضاوت نکند والی ، قوماندان ، ریاست امنیت ،همآهنگی )
شهریار شرق یک شخصیت علمی ، مدنی وروشنفکر بود به همه روشن است که اندشیه وعلاقه شهریار به انسان فراتر از مرز جغرافیه بود بارزترین ویژگی او را میتوان روحیه مبارزه جوی وآشتی ناپذیر با ظلم واستبداد در هر قیافه وشکل دانست شهریار طرفدار عدالت در بین همه اقشار وجامعه بود آقای شهید مادر جامعه مدنی در غور بود وهیچگاه در برابر بی عدالتی فساد وحق تلفی وبی ناموسی سکوت نکرد از تمام دوستان شهید مخصآ نه از اقوام نجیب زی حسین تقاضا دارم که در جهت پیگری ازارمانهای شهید تلاش ورزند وقاتلین را به پنجه قانونی بسپارند ما در عین حالیکه اتمام طالب بودن شهریار را به شدت رد کرده وخواهان اسناد ومدارک میباشیم . واین موضوع را به شدت ترین کلمات رد کرده ومیکنم در صورت که شهر یار طالب میبود چرا چندین بار با مقامات محلی روی موضوعات ذات البینی دیدن ونشست میداشت این حرف اتمام را روشن میکند که دسیسه های دشمنان اسلام وقاتلین میباشد .
بتاریخ 28/2/1392 اقوام شهریار در منطقه سرآب ولسوالی دولتیار با طالبان مرغاب در گیر جنگ بود چیطور میتوان بی شرمانه گفت که شهریار وعده همکاری با طالبان داده است این هم حرف دشمنان قسم خورده وقاتلین صد ها نفر بی گناه وخدا نشناس وبی دین میباشد.
بنآ ازمقام محترم اداره محلی در غور آرزو برده میشود که هرچه عاجل قاتلین وعاملین قضیه به شهادت رساندن شهریار شرق را به پنجه شرعیت محمدی سپرده در غیر آن جوانان محصیلان که در ولایت کابل ، هرات ، ننکرهار وکندز که مصروف تحصیل میباشیم دست از تحصیل برداشته به همکاری اقوام خویش علیه بی عدالتی وبی ناموسی بی قانونی فریاد زده وآنگاه مسئولیت بعدی بدوش دولت به خواب رفته ومسئولین بی خبر میباشد ما از تمام پروسه های ملی وبرنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کرده ومیکنم.