آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

پیام نوروزی

(ازین خواب گران گردان توپهلو)
 
 
بهــــار آمد گل وریحــان نیامد               بـوی سبـــزه پـس ازبـاران نــیامد
زچــوپان کـم شنـــیدم ناله نــی                بــزوبــز غا له  ا وغـــا ن نیــا مد
بیــادروی آن غــژدی نشیــنان                دل افســــرد ه در جــولان نیـــا مد
وطن للمی شده ازدست غاصب              گـل لالـه به ا یـن د امــان نیــــا مد
شــــکاربازوآهـوی وطــن بین               عجـب هـر چشم که درگریان نیامد
زجنــگل بارچوب کــردیم مهیا              دوچـشم د ر راه شدیم حیوان نیامد
به استـقـبــال انجو صـبح تاشام               نمـــد ا ند ا خــتیــم  مهــمان نیا مد
برادر بس کن این تکریم وتعظیم             ازین کارت خوشـــی یاران نـیا مد
دعاکــردم بــرای خود فـروشان              خـــدایا درد بیــــدرمـــــان نیــــامد
(اعلم  )گوید بشا ن آ لو  و با لو
ازین خواب گران گردان توپهلو
 
1388/12/29