آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

پیام مـــا بــــــه حکومت وحدت ملی

 

ما اولاً برای هردو نامزد ریاست جهموری وحکومت وحدت ملی آرزوی موفقیت می کنیم. ثانیا ما دیگر نمیخواهیم تنها رعیت و تماشاگرحکومت باشیم. مردم غور طی 13 سال از تمام برنامه های حکومت حمایت کردند و با مشارکت شان درپروسه های ملی ودمکراتیک نظام را مشروعیت بخشیدند ولی؛ متاسفانه طی این 13 سال درحق مردم غور جفا های بسیاری صورت گرفت و هیچ گونه مشارکتی درتصمیم گیری ها وسهمی در قدرت کلان سیاسی برای شان داده نشد. نبود مشارکت ، باعث شد تا مردم غور در عرصۀ باسازی نیز سهم چشمگیری نداشته باشند. این بار میخواهیم بسیار واضع بیان نماییم که ما بخشی ازمردم افغانستان هستیم و مطابق قانون اساسی مانند دیگرشهروندان در تمام مسایل کشورحق مساوی داریم. همان طوریکه جوانان ما از هلمند تا کنر و بدخشان درتمام نقاط افغانستان بخاطر دفاع از سرزمین شان در لباس اردو وپولیس جان های خود را از دست میدهند، می خواهیم که در دیگر عرصه ها نیز شریک باشیم. قرار نیست که همیشه ما فقط رعیت باشیم تا دیگران بر ما حکومت نمایند. این بار اگر حق سیاسی غوری ها درحکومت وحدت ملی داده نشود خاموش نخواهیم نشست. اگر کاری دیگر نتوانیم این را میتوانیم که اجازه ندهیم کسی به حیث والی، قوماندان و رییس برما تعیین شود و برای خود پول جمع کند. مردم بخاطر حمایت از دولت هرروز کشته می شوند. ما حق داریم تا متخصصین وتحصیلکرده های ما شامل حکومت وحدت ملی باشد.