آرشیف

2015-5-4

روند ٣

پیام مطبوعاتی روند 3 افغانستان بمناسبت سوم ماه می روز بین المللی رسانه

کابل، یکشنبه 13 ثور 1394 سوم می روز بین المللی رسانه، مبارک باد.

روند 3 افغانستان این روز را به تمام مسوولین، خبرنگاران، تیمهای تخنیکی، و سایر کارکنان گرامی خانوادهء رسانه یی افغانستان مبارک باد عرض میدارد.
 
میدانیم که در این 13 سال گذشته، با چه فراز و نشیب های، رسانه های افغانستان توانستند که برای خود در هر بخش و کنار از افغانستان جایگاه بسازند و نیز منافع ملی را به گونه های معیاری آن مد نظر بگیرند. با وجود مشکلات در خانواده ی رسانه یی افغانستان، ما به تمامی امور رسانه یی کشور، احترام قایل هستیم و از جریان کاری شان حمایت قاطع میکنیم. همه رسانه های با افتخار این میهن، باید از این پس در مورد منافع ملی، حاکمیت ملی و ملی گرایی، بیشتر از پیش جدی باشند و نگذارند دشمنان این مرز و بوم، از این حالت استفاده ی سوء نمایند.
 
این رسانه ها همیشه برای منفعت های ملی گام های موثر برداشته اند و برای دشمنان سوگند خورده ی این سرزمین، جواب دندان شکن "نه" داده اند.
 
روند 3 افغانستان از دولت افغانستان و مسوولان امور، تقاضا میکنیم تا همه رسانه های افغانستان را مورد توجه قرار داده و همه ی شان را یکسان حمایت و تشویق نمایند. همچنان، ما از تمامی قوه های دولت افغانستان میخواهیم به زودی، قانون دسترسی به معلومات را مرعی الاجرا نمایند تا خبرنگاران و همکاران شان، معلومات دست اول و بر وقت را به مردم افغانستان از این طریق اطلاع رسانی کنند.
 
روند 3 افغانستان یکبار دیگر حمایت و پشتیبانی قاطع خویش را از رسانه های عزیز و حقوق خبرنگاران و کارکنان گرامی رسانه ها، ابراز میدارد و بخاطر افغانستان آباد، آزاد و با حیثیت، همگام با رسانه ها و دست اندرکاران آن، برای این سرزمین، کار میکند و گام های استوار میبردارد.
 
با قوت نسل نو، به سوی افغانستان توانمند.
 
بخش مطبوعات و معلومات || Communication & Info

0791919152 / 0795190819 / 0799575759 / 0700203739 

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:
در فیسبوک:    www.facebook.com/rawand3.org
در تیوتر:        www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل آدرس:    rawand3.kbl@gmail.com