آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

پیام عندلیب به جوانان هم سن وسالش

بنام خــداونـــد فـضل وکـــرم
خـــداونــد پاکِ حکیم وحکــم
 
سخـــن را بنـام او آغــازکــن
درِ رحمتش رابخـــود بازکــن
 
بنـه گـوش یکدم به گفتار من
متــاعِ گــرانیـست افــکـارمن
 
حکایت نمایـم ز پـیـشـینـیـا ن
ازآن نیک مـردان گوهرفشان
 
شجاع وسخا وسخی بـوده انــد
زکبروغرورش بری بـوده انــد
 
بشـاخ سخـن دُر فشـانـی کنـــم
بمـدح بزرگان جــوانــی کنـــم
 
سخـــن رانــم اینک بلفـظ دری
بشأن بزرگان که خود حظ بری
 
بزرگی بجسـم وبه اندام نیست
کلام بزرگان یکـش خام نیست
 
رهِ نیک مردان روشن ضمیـر
سراسرمُنیر و سراسـر عبـیــر
 
تلـمُـظ  به آنان بزرگــی بــــود
به تمکین وطینت سترگـی بــود
 
برو (عنـدلیبـا) رهِ نیک گیــــــر
به امیـد فـــــردای روشن ضمیـر
 
 
سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران.
تاریخ 9/10/1390