آرشیف

2015-6-4

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پیام شاد باش بمناسبت گزینش بامیان بحیث مرکز فرهنگی سارک

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

هموطنان گرامی و فرهنگیان عزیز افغانستان !
از مدتیست که بامیان بحیث مرکز فرهنگی سارک، سرزبانهاست، اکنون این رؤیا درحال تحقق است، که مادریک و دو روز آینده شاهد این رویداد بزرگ فرهنگی در مرکز ولایت باستانی با میان خواهیم بود.
ولایت بامیان که زمانی بخش از سلاله آل شنسب درآن حکمروایی داشتند، دارایی یاد گار های چشمگیری است که از جمله می توان شهر غلغله را شاهد مدعای تاریخ باستانی شمرد، اکنون این ولایت باستان حیثیت مرکزفرهنگی سارک را تصاحب می نماید افتخاریست به تمام مردم با فرهنگ افغانستان.
بنیاد فرهنگی جهانداران غوری یکی از وارثین با افتخارامپراطوری غوری ها، این اقدام جهانی رایک قدم نیک در احیای مجدد فرهنگ وتمدن ارزشمند خراسان بزرگ دانسته و به تمام فرهنگیان افغانستان تبریک و تهنیت عرض می نموده، حمایت و پشتیبانی همه جانبه خود را از چنین اقدام عالی اعلام و از خداوند بزرگ ترقی و توسعه فرهنگی را در سراسر افغانستان عزیز مسئلت می نماید.