آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

پیام تسلیت……

مرحوم محی الدین خان کمنجی

مرحوم محی الدین خان کمنجی

(در رثای استاد محی الــَـدین خان مُحبـٌـت) چشمم به سر و د هْ ا ستا د د لسو ز و مهر با ن استا د ( فضل) ا فتا د تکا نی خو ر د م و تا آ خر خو ا ند م و با کشید ن آ هی سر د ی ا ز ا عماق قلبم کشید م وبه ا ر و ا ح پا ک ا ین د و ست عز یز ا نا لله و ا نا ا لیه را جعو ن ر ا خوا ند م . 
با سپا س ا ز غمشر یکی و سر و د ه ْ غم ا نگیز ا ستا د ( فضل) من هم به منا سبت د ر گذ شت نا بهنگا م ا ین بز ر گمر د و طنپر ست بی ا ز ا ر خو ش قلب و مهر با ن پیا م همد ر د ی و تسلیت خو یش ر ا به همهْ ا عضا ی فا میل ؛ ا قا ر ب ؛ د و ستا ن و با ز ما ند ه گا ن ا ین بزرگو ار میفر ستم و ا ز با ر گا ه ا یز د متعا ل بر ا یش جنت ا لفر د و س و بهشت بر ین آرزو میکنم و به با ز ما ند ه گا نش صبر جمیل و ا جر عظیم خد ا و ند نصیب گر د ا ند. 
من محی ا لد ین خا ن کمنجی ر ا ا ز سال ها ی ۱۳۴۷ ز ما نیکه د ر صنف چها ر م مکتب د ر لیسه سلطا ن علا و ا لد ین غو ر ی بو د م میشنا ختم و همیشه مر خو می ر ا به همین نا م میشنا ختم و ا ز تخلص شا ن حا لا خبر شد م چو ن بعد ا ز فر ا غت ا م ا ز صنف ۱۲ و شمو لیت د ر پو هنتو ن کا بل د ر سا ل ۱۳۵۶ ه ش و آ غا ز تحو لا ت و تغیر ا ت سیا سی در کشو رد یگر من ا ین مر حو می ر ا یک و د و با ری بیشتر ند ید م و لی هما نطو ر یکه د ر ا ثر اختلا فا ت سیا سی و جنگها ی خا نما نسو ز فر د فر د ا ز ملت مظلو م ما و همو طنا ن شر یف مابه نحو مو ر د تحد ید ؛ شکنجه و عذ ا ب ر و حی و جسمی قر ا ر گر فته ا ند محی ا لد ین خا ن هم یکی ا ز ا ین قر با نیا ن و حشی گر ی ها ی د شمنا ن و طن و مر د م بشما ر میر و د که دشمنا ن و ا و با شا ن د و ن صفت جفا ی بز ر گ ر ا د ر حق و ی نمو د ه ا ند که قا بل بخشو دن نیست خد ا و ند بز ر گ خو د ش ا نها را به سز ا ی ا عما ل شر م آ و ر؛ نا مر د ا نهْ و ننگین شا ن مبتلا سا ز د. محی ا لد ین خا ن کمنجی ر ا خد ا و ند بز ر گ قلب فر ا خ و حو صله مند ی زیا د داد ه بو د که با ر ر نج تما م مصیبت ها وغمها ر ا با صبو ر ی و شکیبایی میکشید و تحمل میکر د و تا آ خر ین لحظهْ حیا ت کو چکتر ین آ سیبی ا ز و ی به هیچکس نر سید روح مغفو ر ش شا د با د و خا طر ا تش ما ند گا ر و جا و د ا ن . 
من آ لبو م عکسها و سفر ها یم ر ا د ر ا فغا نستا ن مر و ر کر د م ا ین د و قطعه فو تو ر ا ا ز این بز رگو ا ر د رآ رشیفم یا فتم و به نشرمیسپا ر م تا با شد چهر هْ معصو مش ر ا به یا د آ نعده ا ز همد و ر ه ها و همصنفی ها یش بیا و ر م که سا لها ست ا و ر ا ند ید ه ا ند. 
فوتوی این بزرگوار از سا ل ۲۰۱۱ میلا د ی ا ست که د ر شهر هر ا ت تصا د فآ با هم روبرو شده بودیم .
 

مُحـبـت

مُحـبِ ما ( مُحـبَـت ) ز یـن جـهـا ن ر فـت
بـه ا مـر خـا لـق کــو ن و مکـا ن ر فـت

به عــز ر ا یـل سـپـر د جـا ن شـر یـنـش
با حُر مت ا و به سو ی جا و د ا ن ر فـت

ا جـل ر ا بـا شـهـا مـت گـفــت لـبــیک 
ر و ح پا کش بـسـو ی لا مکـا ن ر فـت

‍‍‍ چـو پا ک و هـم مُـَبـر ا بـو د ا ز شـر ک
شر یف و معصو م و هم مهـر با ن ر فت 

نــد یــد هــر گـز شگــو فـا یـی مـیـهــن
بـه صـد هـا آ ر ز و بـا آ ر مـا ن ر فــت

خـد ا ر حـمت کـنـد ا ین د و ست د یـر ین
غم ا نگـیـز م ز جمع د و ستـا ن ن ر فـت

به قـلب ( غو ر ی ) د ا ر د جا ( مُحـبت)
هزا ر ا فسو س که ز و د و نا گها ن ر فت

22.09.2013 هلند
عبدالغفور (غوری)